วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

ศอ.7 พัฒนา เด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก เพื่อพัฒนาการที่สมวัย

ศอ.7 พัฒนา เด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก เพื่อพัฒนาการที่สมวัย
Header Ads
Header Ads

ศอ.7 พัฒนา เด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก เพื่อพัฒนาการที่สมวัย

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kids เล่นเปลี่ยนโลกเพื่อพัฒนาสมวัย EF ดี Shape สมส่วน ในเขตรับผิดชอบร้อยแก่นสารสินธุ์

       เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 23 ธันวาคม ที่ห้องศรีจันทร์ 1 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นางทัศนีย์  รอดชมภู รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ความรอบรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย Smart Kids  เล่นเปลี่ยนโลกเพื่อพัฒนาการสมวัย EF ดี Shape สมส่วน โดยมี นางธิโสภิญ   ทองไทย รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก นักวิชาการด้านอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนผู้รับผิดชอบงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจาก สสจ. สสอ.จากโรงพยาบาลระดับอำเภอและระดับตำบลรวมทั้งประธาน อสม. ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยงเด็กจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตลอดจนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

นางทัศนีย์  รอดชมภู

    นางทัศนีย์  รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ด้านวิชาการ กล่าวว่า จากการกล่าวรายงานของรักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจะเห็นได้ว่าดำเนินงานเพื่อสร้างเด็กไทยให้มีพัฒนาการสมวัยความสูงเฉลี่ยดีมี IQ EQ และ EF ตามเกณฑ์ที่กำหนดและเติบโตเป็นประชากรที่มีศักยภาพสามารถนำพาประเทศสู่การพัฒนาระดับโลกได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้ง ภาคสาธารณสุข  ภาคการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชากรในระดับพื้นที่เข้าใจสภาพปัญหาบริบทและความต้องการเป็นอย่างดีซึ่งการพัฒนาศูนย์ความรอบรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย Smart Kids  โดยใช้การเล่นของเด็กเป็นพื้นฐานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน หวังว่าทุกท่าน จะได้เก็บเกี่ยวแนวทาง และร่วมกันวางแผนการพัฒนาศูนย์ความรอบรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจะประสบความสำเร็จด้วยดีเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญยั่งยืนต่อไป

      นางธิโสภิญ  รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  กล่าวว่าการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ความรอบรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kids ภายใต้สโลแกน “เล่นเปลี่ยนโลกเพื่อพัฒนาการสมวัย EF ดี Shape สมส่วน” วันนี้ในปี พ.ศ. 2563 กรมอนามัยมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการและระดับสติปัญญาในเด็กปฐมวัย สนับสนุนพื้นที่เล่น เพื่อให้เด็กเล่นอย่างปลอดภัย และจัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมการเล่นของเด็กทั้งที่บ้าน ชุมชน สถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาล รวมทั้งเป็นผู้นำในการเล่นเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนารอบด้านทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมมี IQ EQ และ EF ตามเกณฑ์มีการเจริญเติบโตที่สมส่วน ตามวัย

      นางธิโสภิญ  กล่าวและว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 –  2562  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kids  ด้วยกิจกรรมสำคัญตามค่ากลางเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วนฟันไม่ผุครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 อำเภอใน 4 จังหวัดโดยมีพื้นที่ตำบลที่ร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 254 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 37.2  ของพื้นที่ตำบลทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 7 และประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังพบว่าเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 62.9 และยังมีเด็กเตี้ย ร้อยละ 14.1 เด็กอ้วน ร้อยละ 10.2  และเด็กผอม ร้อยละ  6.0 เปอร์เซอร์

รวมทั้งมี IQ เฉลี่ยเพียง 94.28 เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน รวมทั้งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจึงกำหนด กิจกรรมการพัฒนา ศูนย์ความรอบรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kids นี้ขึ้นโดยใช้การพัฒนาลานเล่นในชุมชนเป็นฐานในการจัดกระบวนการพัฒนาเด็กโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนเป้าหมาย 77 อำเภอ 77 ตำบลด้วยการบูรณาการความร่วมมือและระดมทรัพยากรของทุกภาคส่วนในพื้นที่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนผู้รับผิดชอบงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจาก สสจ. สสอ.จากโรงพยาบาลระดับอำเภอและระดับตำบลรวมทั้งประธาน อสม.และครูพี่เลี้ยงเด็กจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นสารคามและร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 220 คน

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads