วันพุธ 15 กรกฎาคม 2020

ครูทั้งอำเภอเวียงเก่า พร้อมใจแต่งชุดสีกากีคอตั้ง ร่วมงานวันครู

ครูทั้งอำเภอเวียงเก่า พร้อมใจแต่งชุดสีกากีคอตั้ง ร่วมงานวันครู

ครูทั้งอำเภอเวียงเก่า พร้อมใจแต่งชุดสีกากีคอตั้ง ร่วมงานวันครู

  เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 16 ม.ค.ที่ หอประชุม รร.เวียงวงกตวิทยาคมเลขที่ 136-137 หมู่ 5 บ้านหนองคา ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น นายปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูอำเภอเวียงเก่าครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายสุรวุฒิ  นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม นายธวัชชัย พลนิกร ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูนอกประจำการจากศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ครูจากโรงเรียนเอกชน ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติในอำเภอเวียงเก่าร่วมงานกว่า 300 คน

นายสุรวุฒิ  นักปราชญ์

      นายสุรวุฒิ  ผอ.โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งในงานวันครูปีนี้มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาศึกษาของชาติและสังคม โดยดำรงไว้เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและเพื่อส่งเสริมให้ครูนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงานวันครู

      นายสุรวุฒิ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดงานวันครูครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2563 วันนี้ ของอำเภอเวียงเก่า โดยโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ได้เสนอที่ประชุมว่าขอให้บุคลากรครูแต่งกาย ด้วยชุดสีกากีคอตั้ง เหมือนการปฏิบัติราชการ เพื่อให้คุณครูทุกคนให้มีความรักความศรัทธาปลุกกระแสความรักความศรัทธาในอาชีพครูซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสเรื่องของอาชีพครู ถูกจับตามองจากสังคมหลายๆเรื่องหลายๆ ดังนั้นการแต่งกายอย่างนี้ ก็น่าจะเป็นการดี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ดีที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างพลังของความเป็นครูให้เกิดขึ้นในวันนี้ และอยากให้การแต่งกายชุดสีกากีคอตั้งมาร่วมงานเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ

   นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม   

     ด้านนายทรงฤทธิ์ แก้วพรม ครู คศ.1 รร.เวียงวงกตวิทยาคม กล่าวว่าอาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ การเป็นครูไม่ใช่เพียงแค่การสอนนักเรียนหรือว่าสอนหนังสือเท่านั้นแต่ต้องประสบการณ์วิชาความรู้ การแต่งกายวันนี้พวกเราแต่งกายด้วยชุดสีกากีด้วยตระหนักว่าเราคือข้าของแผ่นดิน ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราแต่งกายเพียงเพราะว่าวันนี้เป็นวันครูเท่านั้น ในการแต่งกายบ่งบอกถึงจิตวิญญาณหน้าที่และภาระอันยิ่งใหญ่ในการที่เราจะพัฒนาเยาวชนไทย และคนนั้น สิ่งสำคัญทุกลมหายใจของความเป็นครูเพื่อพัฒนาเด็กไทยและวันนี้เรามาร่วมกันตอบอย่างมากครูคือข้าของแผ่นดิน.

About The Author

Related posts