วันจันทร์ 6 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

นักวิจัยทั่วประเทศนำเสนอผลงาน เพื่อประสบการณ์ ป.โท ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

นักวิจัยทั่วประเทศนำเสนอผลงาน เพื่อประสบการณ์ ป.โท ม.ศรีปทุม ขอนแก่น

นักวิจัยทั่วประเทศนำเสนอผลงาน เพื่อประสบการณ์ ป.โท ม.ศรีปทุม ขอนแก่น


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานSPU : GRADSPUCON2020
ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (GRADSPUCON2020)
The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020
Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario”ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาคงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563โดยมีดร.วิรัช เจริญเชื้อ อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจน และนักวิจัยทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงาน

ดร.วิรัช เจริญเชื้อ
  ดร.วิรัช กล่าวว่างานSPU:GRADSPUCON2020 ครั้งที่ 5 ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาคเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานา อารยประเทศ.

 

 

About The Author

Related posts