วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

ทรู-มข.จับมือ!นำศักยภาพ 5G ยกระดับโลก แห่งการเกษตร

ทรู-มข.จับมือ!นำศักยภาพ 5G ยกระดับโลก แห่งการเกษตร

ทรู-มข.จับมือ!นำศักยภาพ 5G ยกระดับโลก แห่งการเกษตร

กลุ่มทรู ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพันธมิตร ภาคการเกษตร ประกาศความร่วมมือ นำศักยภาพทรู 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตร ปั้น Smart Farm, Smart Corp และ Smart Farming Machines มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด เพื่อคนไทย

     เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 ก.พ.ที่ ฟาร์มสวนเกษตร มข. ภาคพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มข.นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ เลขานุการคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด เพื่อคนไทย ประกาศความร่วมมือเทคโนโลยีทรู 5G ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มข. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.พร้อมด้วยพันธมิตร ภาคการเกษตร มข.ได้แก่ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก บ. ซีพีเอฟ นายรักชาติ อรุณาทิตย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด นายอำนาจ บุตรทองคำวงษ์ ผู้จัดการส่วน คูโบต้าโซลูชั่น จำกัด นายพีระ พรสุขสว่าง ผจก. ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงตอนบน บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน    นายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์ คณะทำงาน 5 G ด้านpartnership บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ในการนำเทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งภาคการเกษตร และปศุสัตว์ ภายใต้ ‘True 5G World of Agriculture’

นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ

   นายธวัชชัย เลขานุการคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า การผนึกกำลังในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมมือทั้งนักวิชาการ-วิจัย คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน ได้แก่บริษัทในเครือซีพี สยามคูโบต้า และทรู โดยร่วมกันนำเทคโนโลยี 5G มาช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้1) Smart Farm ฟาร์มไก่อัจฉริยะ พัฒนาจากของเดิมที่ซีพีเอฟร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำ 5G มาทดลอง และติดตั้งอุปกรณ์ IOT เพิ่มเติม อาทิเช่น กล้อง AI เพื่อดูสุขภาพของไก่ และเพิ่มเซนเซอร์สำหรับโรงเรือน เพื่อทดสอบนวัตกรรมโรงเรือนไก่ที่ทันสมัย ประมวณผลผ่านแพลตฟอร์ม Smart Agriculture Solution และจัดเก็บบน Cloud 2) Smart Crop แปลงข้าวโพดอัจฉริยะ เป็นการนำ5G ทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ IOT ต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบตรวจจับสภาพอากาศ ระบบการควบคุมน้ำ และการใช้โดรน AI มาตรวจสุขภาพของพืช และการใส่ปุ๋ย เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการแปลงข้าวโพด

   นายธวัชชัย กล่าวอีกว่าตลอดจนการวัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการเก็บเกี่ยว และการจัดเก็บข้อมูล3) Smart Farming Machines เครื่องจักรกลทางการเกษตรอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยี 5G AR (Augmented Reality) มาทดลองใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลทางไกล โดยช่างผู้ชำนาญ เพิ่มความรวดเร็วทำให้เครื่องจักรกลมีสภาพพร้อมใช้งาน และทันต่อฤดูกาลเพาะปลูกผลผลิต โดยมีบริษัท ฟินน์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำคอนเทนต์ AR นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันพัฒนาเครื่องจักรกลแบบไร้คนขับ เกษตรกรสามารถควบคุมทำงานของเครื่องจักรกลได้ด้วยเครื่องมือสื่อสารผ่านสัญญาณทรู 5G

ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี

   ผศ.ดร. เด่นพงษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มข. กล่าวว่าในการร่วมพลังกันในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของทุกภาคส่วน มาร่วมพัฒนาภาคเกษตรไทยให้แข็งแรง และยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้สูง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศ และการแข่งขันของโลก ด้วยการนำข้อมูลมาวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลต่อประเทศชาติในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในด้านการผลิตอาหารที่สำคัญของโลก

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

   รศ.ดร.ดรุณี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่า วิธีการที่นำเทคโนโลยี 5G AR ที่เข้ามาดูแลด้านการเกษตรมองว่าสามารถพัฒนาการเกษตรได้ในอีกด้านหนึ่งซึ่งแต่ก่อน ไปมองแค่ว่าเป็นการพัฒนาด้านการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่สามารถพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรได้เป็นอย่างมาก และพัฒนาเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมองเห็นความสำคัญด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี เทคโนโลยี เป็นกลไลที่สำคัญ เพราะจะมองเห็นการที่ประชาชนจะได้อยู่ดีกินดี เพราะประชาชนเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ภาคการพัฒนาและภาคอุตสาหกรรม ทางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณในการร่วมมือในครั้งนี้

นายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์

   ด้านนายวิฑูรย์ คณะทำงาน 5 G ด้านpartnership บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน กล่าวว่า ในเรื่องนี้แท้จริงแล้วไม่เฉพาะภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ทรูนำ 5G มาใช้ในประเทศไทย ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร โดยมีการมุ่งเน้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศในอีกด้านหนึ่ง โดยจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในอีกหลายๆภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม และด้านโรงแรม 5G จะเป็นองค์ประกอบระบบนิเวศของเทคโนโลยีที่แตกต่างจาก 3G และ 4G ต่อไป

นายพีระ พรสุขสว่าง

   นายพีระ  ผจก. ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงตอนบน บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน กล่าวว่า ก็ต้องบอกว่าทรูเป็นผู้นำตั้งแต่ 3 G ,4 G และตอนนี้ 5 G เพราะทรูได้มีการขยายโครงข่ายเน็ตเวิร์ก (network)ไปทั่วในต่างจังหวัด เพราะ5g เป็นเทคโนโลยี ที่มี คุณภาพ ประชาชนจะได้รู้ว่า 5G นั้นดีแค่ไหน จากนั้นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เพราะว่า 5 G มีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ประการแรกความเร็วเร็วมาก ดีกว่า 4 G เป็น 10 เท่า ประการที่ 2 คือเรื่องของการหน่วง1 มิลิเซกหนึ่งใน 1,000 วินาที ซึ่งเร็วมาก ประการที่ 3.สามารถที่จะให้อุปกรณ์เป็นล้านๆชิ้นนี้ ใช้งานได้พร้อมกัน ในพื้นที่เล็กๆ 1ตารางกิโลเมตร อันนี้มีคุณสมบัติที่ทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์5 G.

About The Author

Related posts