วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

วท.ขอนแก่น จับมือ ธ.กรุงไทย  พัฒนาก้าวสู่สังคม ไร้เงินสด

วท.ขอนแก่น จับมือ ธ.กรุงไทย  พัฒนาก้าวสู่สังคม ไร้เงินสด
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

วท.ขอนแก่น จับมือ ธ.กรุงไทย  พัฒนาก้าวสู่สังคม ไร้เงินสด

ธนาคารกรุงไทย ร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันอัจฉริยะ (Smart college)การพัฒนาสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านนวัตกรรมกรุงไทยดิจิตอลแพลตฟอร์ม อำนวยความสะดวกทางการเงิน แก่ บุคลากร นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก 

       เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.พ. ที่ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิลัยเทคนิคขอนแก่น และบมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันอัจฉริยะ (Smart college)การพัฒนาสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่านนวัตกรรมกรุงไทย (Digital Platform )อำนวยความสะดวกทางการเงิน แก่ บุคลากร นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อราชการ กลับวิทยาลัยเทคนิค โดยมี ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ.กรุงไทย นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร บมจ.ธนาคารกรุงไทย นายรังสรรค์ อยู่สุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมงาน

นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ

       นายสิทธิศักดิ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กล่าวว่า ในนามวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอขอบคุณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือ กับวิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น ในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอัจฉริยะ (Smart college)สู่การพัฒนาสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ ผ่านนวัตกรรมกรุงไทย (Digital Platform ) เป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่คณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับวิลัยเทคนิคขอนแก่น

นายรังสรรค์ อยู่สุข

      นายรังสรรค์ ผอ.ฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั งไ ด้ กำห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จ่ า ย เ งิ น การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) ส าหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMIS) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22ธันวาคม 2558แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(Nationale-Payment Master Plan) ซึ่งเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และภาคเอกชนที่จะชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ Smart College ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารให้สามารถใช้งานระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

นายสุเทพ มณีโชติ

       นายสุเทพ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ถ้าเป็นเรื่องดีที่วิลัยเทคนิคขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารการจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ kKTECH Smart College โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพดังกล่าว ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ให้บริการจัดการทางการเงิน ได้แก่การให้บริการบัตรนักเรียน นักศึกษา รูปแบบบัตรเอทีเอ็ม การรับชำระเงินค่าสมัครสอบ เงินค่าบำรุงการศึกษาฯลฯผ่านช่องทางรับชำระเงินของธนาคาร การบริการเพื่อการโอนเงินเดือน ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทยและวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ร่วมการสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมต่างๆ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads