วันพฤหัส 2 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น มอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น มอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น มอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เครือข่ายทางวัฒนธรรม


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ก.พ. ที่ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ดร.สมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมี นาง พรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุและ พระ คุณเจ้าทุกรูป หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน


ดร.สมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจะเห็นได้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้การดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดขอนแก่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศด้วยการบริหารจัดการการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัดโรงเรียนพลังบวร ในกระบวนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งส่งผลให้ชุมชนสังคมมีความสุขอย่างยั่งยืน

นางพรพิมล  คงตระกูล

ด้าน นางพรพิมล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในฐานะคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2562 ในวันนี้การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคได้ให้ความสำคัญเนื่องจาก การดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนร่วมสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งบุคคลองค์กรภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษารวมถึงชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนจนทำให้เกิดการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ปี 2561 และปี 2562 จำนวน 2 ปีซ้อนที่ผ่านมา


นางพรพิมล กล่าวอีกว่า การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างความภาคภูมิใจด้วยดีเสมอมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนส่งเสริมดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2562 โดยมีผู้สนับสนุนได้แก่คณะสงฆ์หน่วยงานองค์กรสถานศึกษาและบุคคลด้านต่างๆประกอบด้วย 1. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 2. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 3. ผู้ส่งเสริมศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้าน ผู้ประพันธ์เพลง 4.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 5.การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย 6. ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกิจกรรมสนับสนุนงานวัฒนธรรมอื่นๆรวมทั้งสิ้น 273 คน.

About The Author

Related posts