วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

จัดถก!เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น

จัดถก!เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น

จัดถก!เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น


เมื่อเวลา 08:30 น. วันที่ 20 ก.พ.ที่ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดกิจกรรม สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมี นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ผู้บรรยาย พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน ทุกแขนง ร่วมรับฟัง

นางสาวจิรดา  พูลสวัสดิ์

นางสาวจิรดา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน 30 คนเข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี และที่ถูกต้อง

นายอภินันท์  จันทร์อุปละ

ด้านนายอภินันท์ กล่าวว่า การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นสิทธิหน้าที่ของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น และอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คนที่ 36 นายธีระพงษ์ โสดาศรี บรรยายเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการรณรงค์ร่วมจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นมีความสำนึกรักบ้านเกิดและความหวงแหนทรัพยากรในชุมชนผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของ

นายธีระพงษ์  โสดาศรี

ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรรวมทั้งนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสุขจริตและเที่ยงธรรมและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง.

About The Author

Related posts