วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

คณะนิติศาสตร์ มข.รร.กฎหมายดิจิทัล สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม

คณะนิติศาสตร์ มข.รร.กฎหมายดิจิทัล สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะนิติศาสตร์ มข.รร.กฎหมายดิจิทัล สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม


เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ณ ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย และอาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายคณะนิติศาสตร์ เพื่อรับฟังนโยบาย การบริหารองค์กร โดยมี ผศ. กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ จากนั้น ได้มีการเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของคณะฯในครั้งนี้มีบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มข. ให้การต้องรับ

ผศ. กิตติบดี ใยพูล

ผศ. กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข. ได้กล่าวเสนอแผนการบริหารงานของคณะ ผลงานความสำเร็จด้านต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทราบและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ทั้งประเด็นการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิต และความก้าวหน้าของบุคลากร


ผศ. กิตติบดี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์​ 6 ด้าน​ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา​ให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์​สู่การเป็นโรงเรียนส​อน​กฎหมาย​ที่​ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​นิติ​ทัศนะ​รับใช้​สังคม​ ได้แก่ 1. การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตในการต่อยอดการเรียนรู้ระดับก้าวหน้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา การเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์ 4. การสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ของนักนิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล 5. การสร้างพื้นที่ร่วมทางวิชาการ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม และ 6. การสร้างระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข. กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะต่าง ๆ โดยเปิดหลักสูตรทางเลือกทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่บัณฑิตทั้งสองคณะ สร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมาย ความยุติธรรมทางสังคม และเป็นการปฏิรูประบบการเรียนการสอน และการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาชีพและกฎหมายควบคู่กัน
จากนั้นได้มีการนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมห้องบรรยายซึ่งจากห้องเรียนแบบเดิม สู่ห้องเรียนที่สามารถรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

พร้อมพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบดิจิทัล ผลักดันคณะสู่โรงเรียนสอนกฏหมาย สร้างบัณฑิตมีนิติทัศนะรับใช้สังคม และพร้อมรับกับสถานการณ์โลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads