วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

“มมส.” ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 วิถีใหม่ แบบ New Normal

“มมส.” ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 วิถีใหม่ แบบ New Normal

มมส.” ปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่น ภุมริน 12 วิถีใหม่ แบบ New Normal

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ก.ค.ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) กองกิจการนิสิต มมส.จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 12 โดยมีรองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ตลอดจนคณบดีคณะต่างๆและนิสิต มมส.ร่วมงานกว่า 1,000 คน


โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19 มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนิสิต ผู้บริหาร บุคลากรก่อนเข้าสถานที่อย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง นั่งในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ อีกทั้งแบ่งจัดจำนวนนิสิตให้เข้ารับการปฐมนิเทศ ผ่านระบบวงจรปิดเพื่อฟังการถ่ายทอดสัญญาณทั้งภาพและเสียง ไปยังคณะที่นิสิตสังกัด ทั้ง 20 คณะ รวมนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนกว่า 10,000 คน


ผศ.ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มมส. กล่าวว่า การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ การใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต โดยในวันนี้มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น10,874 คน จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย แบ่งเป็นเข้าร่วมอยู่ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน1,000 คน จาก 5 คณะที่ตั้งอยู่เขตพื้นที่ในเมือง และอยู่ที่คณะต้นสังกัด เขตพื้นที่ขามเรียง โดยใช้การเชื่อมต่อระบบการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์


กิจกรรมในงาน ได้แนะนำผู้บริหารให้นิสิตใหม่ทำความรู้จัก ต่อด้วยพิธีมอบรางวัล MSU For All และการนำเสนอข้อมูลจาก กองกิจการนิสิต งานบริการหอพักนิสิต กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ สำนักศึกษาทั่วไป สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช อีกทั้งแนะนำข้อมูลสำคัญและช่องทางการติดต่อสื่อสารของนิสิต นอกจากนี้ในช่วงบ่ายของวัน ได้แยกย้ายนิสิตไปตามคณะที่สังกัด เพื่อรับฟังการปฐมนิเทศ รับฟังรายละเอียดของคณะ พบคณบดี คณาจารย์ และรุ่นพี่จะได้แนะนำเรื่องสำคัญๆ ต่างๆ เพื่อเตรียมปรับตัวใช้ชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ มีความสุข ปลอดภัย และประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป

รศ.ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล

ด้านรศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มมส.กล่าวว่าในการที่ทาง มมส.ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ได้มอบหมายให้กับทางสำนักคอมพิวเตอร์ ในการจัดการในการที่จะดำเนินการถ่ายทอดไปยังคณะหน่วยงานต่างๆโดยใช้ลักษณะของระบบดิจิตอล ซึ่งทางสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสด นี้ซึ่งถือว่าเป็นวิธีใหม่ที่เราได้ดำเนินการในเรื่องพวกนี้ซึ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก แต่เราสามารถทำได้ในส่วนตรงนี้


ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงที่ให้เด็กนิสิตปี 1 ที่เข้ามาได้รับรู้ถึงบรรยากาศในการรับน้องถ้าหากไม่มีเลยความทรงจำเขาจะไม่มีต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ทำเรื่องของการสนเทศออนไลน์ ไปยังคณะหน่วยงานอื่น ที่อยู่ตามคณะแล้วก็ทำเรื่องของ Social distancing อย่างเข้มข้น โดยใช้หอประชุมแห่งนี้เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ ซึ่งหอประชุมฯสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 3,000- 4,000 คน แต่ในวันนี้ได้มีผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ 1,000 คน ต้นๆ ไม่ได้เอามาเยอะมาก เพื่อที่จะรักษาระยะห่างทางสังคม ส่วนที่เหลือไปอยู่ตามคณะหน่วยงานอื่นที่เราจัดให้นิสิตได้นั่งตามเว้นระยะห่าง ทำให้จำเป็นต้องมีการทำเรื่องของการปฐมนิเทศออนไลน์ เพื่อที่จะไม่ให้มารอกันตรงนี้ที่เดียว ด้วยการส่งสัญญาณไป 20 กว่านาที


ดังนั้นเราทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องของออนไลน์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรับน้องอย่างเดียว
การปฐมนิเทศของระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ก็ทำเช่นเดียวกัน ในแต่ละปีนั้นมีนิสิตเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมากประมาณ 10,000 ต้นๆปีนี้ก็ยอดเพิ่มขึ้น ประมาณ10,874 คน
ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่น่าสนใจของนักเรียน ที่ได้มาเรียน


โดยเราพยายามทำให้มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นโดยในปัจจุบัน มมส.ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นของประเทศ หนึ่งในจุดในหลายตัวชี้วัด ในสถาบันจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สภาวะของโรคโควิด ของทำให้เราต้องยืนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเราบริหารการจัดการด้วยการขยายระบบ ซึ่งแต่ระบบเรามีการบริหารโดยการจัดการของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะให้อาจารย์ มีความพร้อมในการที่จะเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์ แล้วก็การเก็บเอกสารต่างๆเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าถึงเรื่องของเอกสารทางการศึกษา ในแต่ละรายวิชา ซึ่งแต่ละคณะต้องออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เป็นแบบทั้ง indoor และ Outdoor ซึ่งมันมีหลายรูปแบบ ถือว่าเป็นนิมิตร หมายใหม่ที่ทุกคน ต้องปรับตัวทั้งอาจารย์และนิสิตเอง รวมทั้งผู้บริหารก็ต้องดำเนินการในการปรับตัวในเรื่องพวกนี้ด้วย


โดยจัดการเรียนการสอนระบบดิจิตอลมากขึ้น เนื่องจากว่าทางสภามหาวิทยาลัย เป็นห่วงเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระบบที่เรียกว่าONLINE ถามว่าเราจะทำยังไงให้มีคุณภาพ ดังนั้นจึงได้นโยบายให้ทุกหน่วยงาน ทุกอาจารย์ทุกคน ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนออนไลน์ การเตรียมเอกสารการเตรียมพร้อมไว้ แล้วก็เก็บไว้ในส่วนของฐานข้อมูลของเรา เพื่อให้นิสิตได้เข้าไปเข้าไปเรียน เข้าไปดึงเอาเอกสารมาอ่านว่าอะไรในทุกมิติ

นายศาสตรา  ผลากอง

ด้านนายศาสตรา ผลากอง ผู้จัดการ บริษัท ซีสโก้ ซิสเต็มฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่าบริษัท ซีสโก้ ซิสเต็มฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้วางระบบออนไลน์ในการรับน้องของ มมส. นั้นก็คือเป็นระบบที่ใช้ในการประชุมสื่อสารและการจัดกิจกรรมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบันจะเห็นว่ามีวิกฤตเรื่อง ออนไลน์ ของ covid ซึ่งจะต้องรักษา ระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing ของมหาลัยเองในการรับน้อง เป็นการรับน้องออนไลน์ โดยการบันทึกความร่วมมือกับทาง มมส.อยู่แล้ว โดยจะยื่นมือเข้ามาช่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งตอนนี้จะมีอยู่ 2 งานใหญ่ คือ1.ในเรื่องการรับน้องออนไลน์ และ 2.การปฐมนิเทศออนไลน์

โดยที่ผ่านมา ในวันที่ 1 ก.ค.ได้มีการจัดเป็นกิจกรรมรับน้องออนไลน์ ซึ่งสถานที่อยู่ต่างพื้นที่กันเลย ต่างคนก็จะล็อคอินเข้ามาด้วยระบบของ Cisco webex โดยผ่านอุปกรณ์ของตัวเองผ่านมือถือ ผ่าน Notebook ของตัวเองเข้ามา และฝวในวันนี้จะเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ นั่นก็คือ ให้นิสิตอยู่ตามคณะต่างๆแล้วก็ออนไลน์ ในวงการศึกษาจริงๆก็มีหลายที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ก็จะเป็นใช้ในลักษณะการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ Webex event ที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะขนาดนี้.

About The Author

Related posts