วันอังคาร 21 กันยายน 2021

กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงาน พร้อมมาตรการป้องกัน การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงาน พร้อมมาตรการป้องกัน การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน
Header Ads
Header Ads

กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงาน พร้อมมาตรการป้องกัน การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน พร้อมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อนำความคิดเห็น ที่ได้ไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกมิติเกิดประโยชน์ สูงสุดกับชาวขอนแก่นและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย


วันนี้ (12 กรกฎาคม 2563) นายปานทอง สระคูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการน าเสนอร่างรายงานผลการศึกษาและการก ำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EIA (Environmental Impact Assessment) โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน โดยมี นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างเนืองแน่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ อ ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดเป็นวันที่ 2 โดยวันแรกจัดในเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม 50 ปี
โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ าเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นายปานทอง สระคูพันธ์

นายปานทอง สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็น
ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดแทน โรงไฟฟ้าเดิมที่ต้องปลดออกจากระบบ ซึ่งโรงไฟฟ้าใหม่จะยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองเดิมและใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าของเดิม โดยรู้สึกยินดีที่ กฟผ. ได้ให้ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและชาวขอนแก่นมาโดยตลอด ขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ช่วยกันสะท้อนความคิดเห็นในทุกๆ ด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเล่มรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของเรามากที่สุด

นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล

ด้าน นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง สูงสุด 830 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบัน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีความพร้อมด้านพื้นที่และระบบส่งไฟฟ้า ก่อสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำ พอง ชุดที่ 1 – 2 ในปัจจุบัน


ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบในปี 2568เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน จึงจ าเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดหายไป และรักษาเสถียรภาพ ระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018)


อีกทั้งโครงการฯ จะช่วยสร้างรายได้และอาชีพให้กับท้องถิ่นโดยผ่านภาษีและรายได้บำรุงท้องถิ่น รวมถึง การจ้างงานในท้องถิ่น ตลอดจนได้รับงบประมาณในการพัฒนาชุมชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอีกด้วย


นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ รายละเอียดการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ พร้อมเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ อ.น้ำพอง 4 ตำบล ได้แก่ ต.ม่วงหวาน ต.กุดน้ำใส ต.สะอาด ต.น้ำพอง และชาว อ.อุบลรัตน์ 2 ตำบล ได้แก่ ต.โคกสูง ต.บ้านดง รวมถึง ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมครบถ้วน เพิ่มเติมจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562


ซึ่งเมื่อการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้ทั้งหมด มาพิจารณาจัดท ารายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของชุมชนมากที่สุด ก่อนนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานฉบับนี้ได้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ คุณจีรภัทร ประเสริฐสุวรรณ มือถือ091-4359154โทรศัพท์ 0-2934-3233-47
ต่อ 513 โทรสาร 0-2934-3248 หรือ บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 39 ซ.ลาดพร้าว 124 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือ เว็บไซต์ www.cot.co.th.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads