วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“สว.”พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

“สว.”พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สว.”พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)


   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ส.ค.ที่ ห้องประชุมเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร สมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม


   คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

   และในโอกาสนี้คณะกรรมการได้กล่าวถึงความคืบหน้าประเด็นรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนจังหวัดสกลนครตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา


   ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 2

นายสุชัย   บุตรสาระ

   นำโดยนายสุชัย บุตรสาระ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน และนายสัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อพบปะหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนจาก อ.กุดบาก และ อ.นิคมน้ำอูน โดยมีนายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอกุดบาก เป็นตัวแทนชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้


1. การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน จำนวน 405 แปลง ของพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล
2. ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับซ้อนแนวเขตอุทยาน
3. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามทางไม่เพียงพอ
4. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการขยายไหล่ทางในพื้นที่เพื่อการคมนาคม
5. มีความต้องการให้สนับสนุบสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads