วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ พล.ม.3 พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ พล.ม.3 พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ พล.ม.3 พัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม


เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 พ.อ.ฉกาจพงศ์ หงส์ทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยมี อาจารย์ ดร.วิทยา ชำนาญไพร ผศ.ดร.อังคณา เจริญมี อ.บรรลุ เพียชิน อ.พรเทพินทร์ สุขแสงประสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมและกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ร่วมรับฟัง

พ.อ.ฉกาจพงศ์ หงส์ทอง

พ.อ.ฉกาจพงศ์ หงส์ทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 กล่าวว่า โครงการฯดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก คณาจารย์นักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.วิทยา ชำนาญไพร ผศ.ดร.อังคณา เจริญมี อาจารย์บรรลุ เพียชิน อาจารย์ พรเทพินทร์ สุขแสงประสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้แก่กำลังพลค่ายเปรมติณสูลานนท์ เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธ์ดี ชาวบ้านพื้นที่รอบค่ายเปรมติณสูลานนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มให้กับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบการด้านธุรกิจการเกษตรปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ พื้นที่ดำเนินการได้แก่ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ และอยู่ในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดี ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads