วันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2020

“มข.”จัดมหกรรมบริการชุมชนเคลื่อนที่

“มข.”จัดมหกรรมบริการชุมชนเคลื่อนที่
Header Ads
Header Ads

“มข.”จัดมหกรรมบริการชุมชนเคลื่อนที่


มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน นำความเชี่ยวชาญของ มข. สร้างคุณค่าสู่สังคม ให้บริการเคลื่อนที่ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ก.ย. ที่ชานชลา สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) เป็นประธานพิธีเปิด มหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” มหกรรมที่นำองค์ความรู้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากคณะ/หน่วยงานให้บริการแก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น มี อ.ณัฐสมล ธรกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข.กล่าวรายงาน โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายสถานีรถไฟขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะบดีคณะต่าง ๆ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานจำนวนมาก

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม โดยการให้บริการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง กรให้สาระความรู้ต่าง ๆ จากมืออาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ก่อตั้งมา และได้ออกไปทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง


รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่า การจัดงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกฤติจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติทุกด้านดังนั้น สุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อจะให้สามารถยืนหยัดต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันมหาวิทยาลัยจึงได้จัดการให้บริการตรวจสุขภาพของประชาชน แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระให้แก่ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพเท่าเทียม พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้อีกมากมายจากผู้เชี่ยวชาญ


ด้าน อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของมหาวงิทยาลัยขอนแก่น KKU CSV หรือ Creating Shared Value ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน จึงได้จัดงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ขึ้น ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปี 2563 เป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อปลูกฝัง และยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคม โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการสังคมโดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มี ตลอดจนพลังความมุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ


อ.ณัฐสมล กล่าวอีกว่าในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลากหลายภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานีรถไฟขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เครือวิทยุชุมชน สำนักหอสมุด กองกฎหมาย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิสัญญีแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองอาคารและสถานที่ และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads