วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

AIPA41- เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐสภาและประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

AIPA41- เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐสภาและประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
Header Ads
Header Ads

AIPA41- เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐสภาและประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง


ในฐานะองค์กรระหว่างรัฐสภาระดับภูมิภาคที่แสดงเจตจำนงและความปรารถนาของประชาชนในอาเซียน AIPAได้เสริมสร้างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสมาชิกและอาเซียน กว่า 40 ปี เป็นเวลานานพอที่จะมองย้อนกลับไปถึงความก้าวหน้าและความพยายามของสมัชชาระหว่างรัฐสภาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AIPA) ยืนยันบทบาทของการฑูตแบบรัฐสภากับกระบวนการบูรณาการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในรูปแบบของการเชื่อมต่อ รัฐสภาระดับภูมิภาค ในเอเชียซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ สำหรับจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความร่วมมือและความสามัคคีในความหลากหลายของประชาคมอาเซียน
จากข้อกำหนดในทางปฏิบัติองค์การระหว่างรัฐสภาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AIPO) ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกฎหมายซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนสูงสุดของประชาชนในประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการสร้างกฎหมายเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันรักษาจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพ รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความสามัคคีระหว่างรัฐ-สมาชิก เอกภาพในความหลากหลายในกระบวนการพัฒนาที่ก้าวหน้า (AIPO) ยังมองหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมในกระบวนการความร่วมมือของบูรณาการในระดับภูมิภาค
ในปี 2550 AIPOได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะรัฐมนตรีระหว่างรัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขณะเดียวกันการแก้ไขและเพิ่มเติม กฎบัตรเพื่อกำหนดหน้าที่และอำนาจของสมัชชาให้ดีขึ้นเพื่อให้หน่วยงานนี้สามารถริเริ่มและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้านกฎหมายทั่วไป กำหนด บทบาทของคณะกรรมาธิการบริหารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการเตรียมประเด็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของสำนักเลขาธิการ
AIPA ด้วยการแต่งตั้งเลขาธิการเป็นเวลา 3 ปีและสำนักเลขาธิการเต็มเวลาอยู่ที่อยู่ในตะกร้าเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติงานของ AIPA ให้สอดคล้องกันและใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ AIPA
ยังเพิ่มการตรวจสอบการดำเนินการ ตามมติที่ออกด้วยการจัดตั้งกลไกเพื่อรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมสมัชชา AIPA เป็นระยะ
ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสรีภาพและการพัฒนาจึงเป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆเสมอมาร่วมกับอาเซียน AIPA ได้ส่งเสริมบทบาทในการเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในประเทศสนับสนุนรัฐบาลของประเทศต่างๆในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานของรัฐสภาของประเทศสมาชิกนอกจากนี้ในบริบทของการพัฒนาที่ซับซ้อน เศรษฐกิจและการเมืองโลกAIPA ซึ่งกำลังให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความท้าทายที่สำคัญเช่นการแก้ไขผลที่ตามมาของเหตุการณ์วิกฤตการเงินโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคการลดช่องว่าง การพัฒนาของประเทศต่างๆมั่นใจสิ่งแวดล้อมยืนยันป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ…
ในการประชุมสมัชชา AIPAได้ออกมติหลายประเด็นในประเด็นสำคัญหลายประการโดยได้รับความกังวลร่วมกันของประเทศอาเซียนประการแรกในด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างความเชื่อมั่นขอบเขตของประเด็นที่ AIPA เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความหลากหลายตั้งแต่การเสริมสร้างการรวมตัวของอาเซียนโลกาภิวัตน์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่ออาเซียนเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและการเสริมสร้างศักยภาพด้านกฎหมายและการกำกับดูแลในการประชุมหลายครั้งAIPA ได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการรวมตัวของภูมิภาคผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันระหว่างรัฐบาลและระหว่างรัฐสภาในระดับภูมิภาคสันติภาพของโลก ในปัจจุบันบทบาทของ สหประชาชาติในการรักษาสันติภาพโลกและกฎหมายระหว่างประเทศในบริบทของการพัฒนาที่ซับซ้อน ในโลกและภูมิภาค AIPA
ได้ออกมติเชิงรุกอย่างแข็งขัน และเชิงรุกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของรัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการเมืองในภูมิภาครัฐสภาของประเทศสมาชิก AIPA มีบทบาทสำคัญในกรอบกลไกความร่วมมือร่วมกันของอาเซียนเพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาประชาคมอาเซียนในด้านเศรษฐกิจประเด็นที่มุ่งเน้นในการหารือเป็นประเด็นที่ AIPA
อาเซียนให้ความสำคัญที่สมัชชาAIPA ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ ปัญหาเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือภายในประชาคมอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆ AIPA นำมติที่เน้นความสำคัญของการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆ สำหรับการดำเนินการตามพันธสัญญาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
AIPA และรัฐสภาสมาชิกสนับสนุนการดำเนินการตามแผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ขอให้อาเซียนดำเนินการประเมินผลการดำเนินการตามพันธกรณีใน AEC เป็นระยะตามวิสัยทัศน์ของ AEC 2025 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับการอนุมัติจากสภา ประชาชาติในปี 2558 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ AIPA มีความสนใจที่จะส่งเสริมการเติบโตสีเขียวในภูมิภาค โดยยืนยันว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการเติบโตของตน ในทิศทางของการมุ่งเน้นที่คุณภาพซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจควรเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานการป้องกันสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ AIPA ส่งเสริมความกังวลและการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านการแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้นและการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมรวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรม สุขภาพ ช่วยเพิ่มบทบาทของสตรีในอาเซียนในการป้องกันสิทธิเด็กสิ่งแวดล้อมแรงงาน การอพยพขจัดความยากจนและปัญหายาเสพติด
AIPA กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหนึ่งของอาเซียนตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาอาเซียนปี 2510 จำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสังคมในประเทศสมาชิก AIPA มีส่วนร่วมในการสร้างฉันพามติระหว่างสมาชิกในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขจัดความอดอยาก และการลดความยากจน ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา และการฝึกอาชีพ ป้องกันการใช้แรงงานเด็กป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ และการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย กันการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายจากภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในอาเซียน AIPA ยังส่งเสริมการเพิ่มพูนบทบาทของสตรีในอาเซียน ในทุกสาขาและทุกระดับด้วยบทบาทขององค์การระหว่างรัฐสภาระหว่างภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนของเจตจำนงและความปรารถนาของประชาชนในอาเซียน AIPAได้เสริมสร้างกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มบทบาทและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภาและกับอาเซียน สนับสนุนรัฐบาลของประเทศอาเซียนในการบรรลุเป้าหมายของการสร้างประชาคมอาเซียนบนเสาหลักทั้งสามด้านความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจและสังคม-วัฒนธรรม
เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 การประชุมสมัชชาAIPA 41ที่เวียดนามเป็นประธานจะจัดขึ้นทางออนไลน์เป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 8 -10 กันยายน ด้วยหัวข้อ “การทูตของรัฐสภาสำหรับประชาคมอาเซียนที่เหนียวแน่นและเชิงรุก” คาดว่าเวียดนามจะเสนอ 2 ข้อริเริ่ม ประการแรกเสนอให้จัดตั้งกลไกสำหรับสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ เพื่อส่งเสริมบทบาทของคนหนุ่มสาว ประการที่สอง เวียดนามต้องการเชื่อมโยงและเชื่อมโยงกิจกรรมของ AIPA กับกิจกรรมของสหภาพรัฐสภาโลก IPU ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระปี 2030 ของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมากจากประเทศสมาชิกหลายประเทศในการทำให้เยาวชนมีบทบาทมากขึ้น ส่งเสริมศักยภาพของคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภารุ่นเยาว์ การสร้างรากฐานที่ใหญ่ขึ้นสำหรับสมาชิกสมาชิกรุ่นเยาว์ใน AIPAในขณะที่ความคิดริเริ่มในการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกิจกรรมของ AIPA กับ IPU ยังช่วยเพิ่มบทบาทของอาเซียนAIPAในการเผชิญกับปัญหาระหว่าง ในปัจจุบัน.

สมบูรณ์  สุขชัยบวร….รายงาน

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads