วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“ผศ.ดร.กนกอร บุญมี” รับรางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” executive of the year 2020“

“ผศ.ดร.กนกอร บุญมี” รับรางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” executive of the year 2020“
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ผศ.ดร.กนกอร บุญมี” รับรางวัลเกียรติยศ…บนเส้นทางชีวิต รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” executive of the year 2020“


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องชัยพฤกษ์2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี executive of the year 2020 ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย แก่ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า บุคคลนี้ ได้สร้าง ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมสังคมและประเทศชาติ พร้อมนี้ เป็นการทดแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อสังคมและสาธารณะชนสืบไป


ดังนั้นคณะกรรมการรางวัล มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้ร่วมพิจารณาประวัติและผลงานของ ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมมติมอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี executive of the year 2020 ได้รับประกาศเกียรติคุณสาขาบริหารการศึกษาของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เห็นว่า บุคคลนี้ ได้สร้าง ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมสังคมและประเทศชาติ พร้อมนี้ เป็นการทดแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เห็นสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อสังคมและสาธารณะชนสืบไป


จึงเห็นพ้องกันว่าเป็น “บุคคล” ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ได้รับการสนับสนุน ยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และสาธารณะชน จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี executive of the year 2020


ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า “ในนามผู้แทนของผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านในวันนี้ ขอขอบพระคุณมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตลอดถึงองค์กรภาคีทุกแห่ง และทุกท่าน ที่ได้จัดโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และจัดงานประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลขึ้นในวันนี้ ด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ชื่อของรางวัลนี้มีประโยค และความสำคัญที่เราต้องใส่ใจ และใคร่ครวญเป็นอย่างดีอยู่สองประเด็นคือ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และความเป็นนักบริหารดีเด่นแห่งปี executive of the year 2020 คือวิธีปฏิบัติใดๆที่มีประสิทธิภาพที่สุดในแต่ละสาขา ซึ่งหมายความว่าพวกเราที่ได้รับรางวัลทุกท่านในวันนี้ ทั้งประเภทองค์กร และบุคคลต่างก็มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาการ และวิชาชีพของแต่ละท่าน ที่สมควรแก่การได้รับการยกย่องชื่นชม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย กระทั่งความเป็นเลิศเหล่านั้นยังเป็นคุณแก่สังคม และแผ่นดินไทยอีกด้วย

ผศ.ดร.กนกอร บุญมี

ผศ.ดร.กนกอร กล่าวอีกว่าในการที่พวกเราได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในวันนี้ ดิฉันเชื่อว่าเป็นวันแห่งความดีใจ ภูมิใจ และปลื้มใจโดยทั่วกัน”ดีใจ” ในผลงานที่ผ่านมาของเราที่อยู่ในสายตาของสังคมไทย”ภูมิใจ” ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนจนสร้างผลงานขึ้นมา และได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความเป็นเลิศคือ นักบริหารดีเด่นแห่งปี executive of the year 2020 และ”ปลื้มใจ”ในผลงานที่เป็นเลิศต่างๆเหล่านั้น ที่มีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยในผลงานที่เป็นเลิศต่างๆเหล่านั้นที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย
นอกจากความรู้สึกดีใจ, ภูมิใจ และปลื้มใจดังกล่าวแล้ว ดิฉันยังเห็นว่าทั้งมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและผู้ได้รับรางวัลทุกท่านและทุกองค์กรในวันนี้ ต่างก็ได้ร่วมกันสนองนโยบายของรัฐบาลและประเทศไทยในช่วงนี้อีกด้วย นั่นคือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วย”นวัตกรรม” ทั้งนวัตกรรมเชิง Product และProcess กล่าวคือมุ่งสร้างนวัตกรรมหรือ นักบริหารดีเด่นแห่งปี executive of the year 2020และกระบวนการนั่นเอง


ผศ.ดร.กนกอร กล่าวด้วยว่า ดังนั้น การรับรางวัลในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นวันแห่งการรวมบุคคลและองค์กรนวัตกรรม จากทุกชุมชนวิชาชีพและวิชาการแขนงต่างๆของเมืองไทยอีกด้วยการเข้ารับรางวัลในวันนี้ สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความภูมิใจของพวกเราทุกคนก็คือ การได้มีโอกาสเป็นแบบอย่างที่ดี และมีความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำได้สำเร็จแล้ว และยังจะไปเป็นแรงบันดาลใจให้ใครๆอีกหลายคน และหลายองค์กรในสังคมไทย ได้สร้าง และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อจะนำมาสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
“พวกเราจะตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและวิชาการในทุกแขนงที่เราต่างรับผิดชอบกันอยู่ให้ดีและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พวกเราเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ตลอดจนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขของสังคมไทยตลอดไป”ดร.กนกอร กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads