วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

อาเซียน 2020 และประเด็นการประกันความมั่นคงของน้ำในแม่น้ำโขง

อาเซียน 2020 และประเด็นการประกันความมั่นคงของน้ำในแม่น้ำโขง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

อาเซียน 2020 และประเด็นการประกันความมั่นคงของน้ำในแม่น้ำโขง

แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียให้ชีวิตแก่ผู้คนมากกว่า 65 ล้านคน ทั้งในด้านอาหารเ ครื่องดื่ม การขนส่ง การชลประทาน และพลังงาน อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาในแม่น้ำโขงล่าสุดโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำกำลังส่งผลเสียต่อชีวิตของผู้คนที่อาศัยในลุ่มแม่น้ำโขง แม้ว่าอาเซียนจะพยายามส่งเสริมมาตรการรักษาความมั่นคงทางน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)อยู่บ้างแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในทางปฏิบัติ
แม่น้ำโขงและปัญหาความมั่นคงทางน้ำ
แม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงทิเบตจีนไหลผ่านพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามก่อนลงสู่ทะเลตะวันออกด้วยความยาวประมาณ 4,350 กม. แม่น้ำโขงมีความยาวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลกและแม่น้ำโขงตอนล่างมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศที่แม่น้ำสายนี้ไหลคาดว่าทุกปีพื้นที่ประมงในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 17 พันล้านเหรียญสหรัฐ
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจะเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการเกี่ยวกับความไม่มั่นคงของน้ำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการไหลการไหลและอุณหภูมิของแหล่งน้ำในแม่น้ำโขงคุกคามระบบนิเวศในบริเวณนี้ ( ดร.เฟลิกซ์เฮดุกจาก สถาบันเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศและความมั่นคงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวว่า ผลกระทบของภัยแล้งในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งกินเวลาถึงปี 2020 จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อระดับน้ำลดลง) นอกจากนี้ยังเป็นที่น่ากังวลว่าประเทศต่างๆตามแนวแม่น้ำโขงกำลังดำเนินนโยบายเพื่อเสริมสร้างการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในกระแสหลักเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค เพราะว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรที่จะเพิ่มความต้องการน้ำและพลังงานปัจจุบันนี้มีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ 11 แห่งบนต้นน้ำและเขื่อน 30 แห่งที่แควแม่น้ำโขงซึ่งจะเสนอให้ก่อสร้างในอีก 20 ปีข้างหน้า
จากการศึกษาล่าสุดของสถาบันความร่วมมือและสันติภาพของกัมพูชาพบว่า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในโครงการที่เสนอให้สร้างขึ้นบนสายน้ำหลักของแม่น้ำโขงไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจสังคมอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในปัจจุบันขู่ว่าจะลดปริมาณปลาเปลี่ยนการไหล คลองน้ำลดปริมาณตะกอนที่ใช้ในการเพาะปลูกการผลิตข้าว…นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ำโดยเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อผลผลิตข้าวซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคและปัจจุบันโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงได้ก่อให้เกิดและก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ภาคเกษตรกรรมในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประมาณ 131 ล้านเหรียญสหรัฐของเวียดนาม
ความพยายามของอาเซียนในการรับรองความมั่นคงทางน้ำ
คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงระหว่างประเทศ (MRC)ซึ่งต่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ 2538 วัตถุประสงค์ของ MRC คือการส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือและประสานการพัฒนาศักยภาพทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศริมแม่น้ำโขงและป้องกันการใช้น้ำอย่างสิ้นในน้ำโขงและลดผลกระทบด้านลบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
ในปี 2005 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำได้รับการอนุมัติซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงความตระหนักสู่ การปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนส่งผลให้แม่น้ำโขงกลายเป็นปัญหาความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศท้ายน้ำทั้งหมด
นอกจากนี้อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงยังแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานของโลกเครือข่ายการขนส่งในภูมิภาคและถือเป็นหนึ่งในอนุภูมิภาคที่มีพลวัตมากที่สุดในอาเซียนโดยเป็นสะพานทางบกระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงให้คำแนะนำแก่อาเซียนหลายประการเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงได้ดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น
ประการแรก อาเซียนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทรัพยากรมากขึ้นเพื่อประกันความมั่นคงของน้ำและควรพิจารณาประเด็นนี้เป็นพิเศษเนื่องจากมีพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนประมาณ 65 ล้านคนอาศัยอยู่บนแหล่งน้ำของแม่น้ำโขง
ประการที่สอง อาเซียนควรมีบทบาทในการประสานงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกในการดำเนินการตามข้อตกลงแม่น้ำโขง (1995) อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้อาเซียนสามารถช่วยสร้างสมดุลโดยทำให้ปัญหาความมั่นคงทางน้ำเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศสมาชิกมากกว่าอนุภูมิภาคในปัจจุบัน
ประการที่สาม อาเซียนจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานระดับภูมิภาคที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงทางน้ำเพื่อให้การวิจัยที่ครอบคลุม ครอบคลุมและตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากในปัจจุบันโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหรือว่าไม่ได้ประเมินสถานการณ์อย่างเหมาะสมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศนอกรีต ทำให้บางประเทศนำนโยบายไปใช้ได้ง่ายโดยไม่ได้รับการประสานงานจากประเทศที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2020 เวียดนามได้พยายามนำประเด็นแม่น้ำโขงเข้าสู่วาระการประชุมระดับภูมิภาคแต่วิกฤตการระบาดของโรคโควิต -19 ได้หันมาสนใจการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจผลกระทบต่อการประมงและการผลิตข้าวเปียกในประเทศใช้น้ำได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและได้รับความตื่นตระหนกซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยว กับการล่มสลายของระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขงและผลที่ตามมาที่น่าเศร้าคือผู้คนสูญเสียวิถีการดำรงชีวิตและอันตรายจากความไม่มั่นคงทางอาหารทำให้ผู้คนจำนวนมากในลุ่มแม่โขงต้องอพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งนำไปสู่ปัญหาสังคมที่สำคัญอื่นๆเช่นการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และการก่ออาชญากรรม ในรูปแบบอื่นๆทำลายเสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของแม่น้ำโขงต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้อาเซียนต้องดำเนินแนวทางใหม่อย่างเร่งด่วนประธานาธิบดีหมุนเวียนในอนาคตของอาเซียนควรสนับสนุนการนำประเด็นแม่น้ำโขงเข้าสู่วาระการประชุมอย่างทันท่วงทีและมุ่งเน้นนอกจากนี้เพื่อผลประโยชน์ของอาเซียนส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือระหว่าง LMC และกลไกระหว่างรัฐบาลอื่นๆเช่นกรรมาธิการแม่น้ำโขง.

สมบูรณ์  สุขชัยบวร….รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads