วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

“วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น” จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อ ยอดผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

“วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น” จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อ ยอดผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์
Header Ads
Header Ads

 “วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น” จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อ ยอดผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม อบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่น จากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม นำเสนอคุณค่า พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน


 เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 มีนาคม ที่ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์กิจกรรมการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางพรพิมล  คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,คณะวิทยากร ,ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ,เครือข่ายวัฒนธรรมและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

นายจารึก  เหล่าประเสริฐ

  นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่น “ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์”ในวันนี้ จากการกล่าวรายงานทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย สำนึกรักท้องถิ่นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิดจากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอคุณค่ามรดกภูมิปัญญาในศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,หัวหน้าส่วนราชการ ทีมคณะวิทยากร ,ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญในการดำเนินงานอบรมครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นำความรู้แนวคิดการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบ “วัฒนธรรมสรรสร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยใช้การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนและขยายผลให้เกิดความดีงามสืบไป

นางพรพิมล  คงตระกูล

ด้านนางพรพิมล  คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนา และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่น และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ระดับนานาชาติ 2.เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และ 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้นานาชาติได้รับรู้ และเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น


นางพรพิมล กล่าวอีกว่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อำเภอเมืองขอนแก่น ,อำเภอเวียงเก่า ,อำเภอบ้านไผ่ ,อำเภอชุมแพ และอำเภอหนองนาคำ รวมทั้งสิ้น 40 คน อบรมระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 รวม 3 วันในการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากส่วนราชการ ,หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ,ผู้นำชุมชน ,ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสนับสนุนคณะวิทยาการถ่ายทอดความรู้ นำโดย รศ.ดร. นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์อภิญญา  อาษาราช ,อาจารย์ภาคินี  เปล่งดีสกุล และคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้กำลังใจกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในลำดับต่อไป.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads