วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

เปิดแล้ว!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น รับสมาชิกฯพี่น้องเพื่อนครู ไม่เกี่ยงอายุ

เปิดแล้ว!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น รับสมาชิกฯพี่น้องเพื่อนครู ไม่เกี่ยงอายุ
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดแล้ว!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น รับสมาชิกฯพี่น้องเพื่อนครู ไม่เกี่ยงอายุ


       เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกสารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก โดยมีใจความว่า
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน 

        ด้วยมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/64 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้ยกเลิกระเบียบเดิม อนุมัติให้ใช้ระเบียบใหม่เกี่ยวกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ว่าด้วยการรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 สาระสำคัญคือระเบียบเดิม สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันยื่นสมัคร เมื่อสาระดังกล่าวขัดกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด คณะกรรมการดำเนินการจึงแก้ไขใหม่ยกเลิกการกำหนดอายุดังกล่าว ดังนั้นฝากผู้แทนสมาชิกและสมาชิกทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องเพื่อนครูที่มีความศรัทธาในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้(ปลดล็อคเรื่องอายุ)จากนี้ไปท่านที่เห็นชอบหรือศรัทธาในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์สมัครได้เลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องอายุอีกแล้ว จะมีคำถามตามมาอีกว่า บำนาญสมัครได้ไหม สมัครได้ครับเพราะบำนาญได้รับเงินเดือนประจำ(บำนาญรายเดือน) และข้อบังคับยังเปิดโอกาสให้พนักงานราชการ/พนักงานของรัฐที่มีลักษณะเหมือนพนักงานราชการเช่นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)สมัครเป็นสมาชิกได้ ท่านใดที่สนใจสมัครรายละเอียดติดต่อสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่นจำกัด
                   ขอแสดงความนับถือ
             (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจํากัด
                 29    มีนาคม    2564

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads