วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2021

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สว.บรรยายพิเศษการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่อปท.

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สว.บรรยายพิเศษการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่อปท.
Header Ads
Header Ads

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สว.บรรยายพิเศษการถ่ายโอน รพ.สต.ให้แก่อปท.

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เปิดรับฟังความคิดเห็นการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 พรรษา นวมินทราชินี รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ที่ จ.ขอนแก่น

  เมื่อ 1เมษายน 2564 ที่ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ สำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ได้บรรยายพิเศษตามโครงการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร อบจ. สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน ผู้แทนชมรมผอ.รพ.สต.(แห่งปท.ไทย) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเสวนาฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


  นายสุชัย บุตรสาระ

นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ สำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา กล่าวว่า สืบเนื่องจากแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนภารกิจด้านการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ระยะแรกให้ถ่ายโอนภารกิจตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ อปท. ใด ไม่พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ ให้ถ่ายโอนให้ อบจ. ดำเนินการ ปร แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 – 2565 และ (แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 -2 กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบต. เทศบาล และ อบจ. ซึ่งใน ได้มีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวแล้ว จำนวน 57 แห่ง จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต. จำนวนทั้ง 9,775 แห่ง ประเด็นปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ คือ อปท. ในระดับพื้นที่ ได้แก่ อบต. และเทศบาล ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมที่กำหนดไว้
    นายสุชัย กล่าวอีกว่า ดังนั้น คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และการถ่ายโอนภารกิจด้านการสาธารณสุขจากส่วนราชการให้แก่ อปท. ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) ประกอบกับ (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563-2565 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต่อไป จึง มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดทำ (ร่าง) คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต.อบจ. เพื่อดำเนินการเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้บังคับในการถ่ายโอน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ต่อไป
    นายสุชัย กล่าวด้วยว่าทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต.ให้แก่ผู้บริหาร อบจ. สาธารณสุขจังหวัด ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/รพ.สต.และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดทำคู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ/รพ.สต. ให้แก่ อบจ. กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อบจ. สาธารณสุขจังหวัด ชมรม ผอ.รพ.สต. ระดับจังหวัด หรือผู้แทน โดยมีจังหวัดเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ครอบคลุม 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ สกลนคร เลย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ และเพชรบูรณ์ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 147 คน

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads