วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

อดีตกำนัน ร้อง! กกต.ขอนแก่น คัดค้านการเลือกตั้ง สท.และนายก.ทต.บ้านโต้น

อดีตกำนัน ร้อง! กกต.ขอนแก่น คัดค้านการเลือกตั้ง สท.และนายก.ทต.บ้านโต้น
Header Ads
Header Ads

อดีตกำนัน ร้อง! กกต.ขอนแก่น คัดค้านการเลือกตั้ง สท.และนายก.ทต.บ้านโต้น

อดีตกำนันตำบลบ้านโต้น ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต้น พร้อมด้วยทนายความ และ ทีมงาน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กรณีนายเจริญ  แซ่เต็ง อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และพวกได้ขึ้นปราศรัยแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น เบอร์ 1 นายสุรสิทธิ์  ทุมทา และพวก กระทำความผิด มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น


   เมื่อเวลา 13.00 นวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นนายนิตย์ ก้อนคำ อดีตกำนันตำบลบ้านโต้น ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต้น พร้อมด้วยทนายความ และ ทีมงาน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กรณีนายเจริญ  แซ่เต็ง อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และพวกได้ขึ้นปราศรัยแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น เบอร์ 1 นายสุรสิทธิ์  ทุมทา และพวก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ที่ประชุมบ้านโจดใหญ่ ภายใต้เขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านโต้น พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติไว้เพื่อบังคับไม่ให้กระทำความผิด มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ โดยมีนายรภีร์พงศ์ อนุศรี เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนนายอนุกูล ศรีจันทร์งาม.รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น รับหนังสือแทน


  นายนิตย์  ก้อนคำ

    โดยเนื้อหาจับใจความได้ว่าหนังสือร้องเรียน
เลขที่รร.001              เมษายน 2564
เรื่อง  ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น
เรียน  ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่แนบมาด้วย
1. หนังสือร้องเรียน 1 ฉบับ ,2.ภาพประกอบเรื่องร้องเรียน 1 ชุด,3.flash drive ภาพและเสียงประกอบการร้องเรียน 1 ชุด
   ข้าพเจ้า นายนิตย์  ก้อนคำ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ร้อง” ร้องเรียน นายเจริญ  แซ่เต็ง และพวกโดยมี
1. นายสุรสิทธิ์  ทุมทา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น,2 นายสุทธิพงษ์  คำหนูไทย ผู้สมัคร สท.เขต 1 เบอร์ 1
,3.นายสว่าง  บุตรศิริ  ผู้สมัคร สท.เขต 1 เบอร์ 2
,4.นายธีระพงษ์  โพธิกัลยา  ผู้สมัคร สท.เขต 1 เบอร์ 3,5.นางสาวกนกวรรณ  จันดี ผู้สมัคร สท.เขต 1 เบอร์ 4,6 นายมนัช  เพชรสีเขียว ผู้สมัคร สท.เขต 1 เบอร์ 5,7.นางสาคร  ก้อนคำ ผู้สมัคร สท.เขต 1 เบอร์ 6,8.นางนินจา  พอจัตุรัส ผู้สมัคร สท.เขต 2 เบอร์ 3,9.นางละมัย  ศรีประดู่ ผู้สมัคร สท.เขต 2 เบอร์ 4,10.นางบังอร  นาคสมบูรณ์ ผู้สมัคร สท.เขต 2 เบอร์ 5,11.นายคะเซ็น  ประชา ผู้สมัคร สท.เขต 2 เบอร์ 6,12.นายชัชวิทย์  สัตยบัณฑิต ผู้สมัคร สท.เขต 2 เบอร์ 7
,13.นายมนูญ  บุดสี ผู้สมัคร สท.เขต 2 เบอร์ 8
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ถูกร้อง”


   อ้างถึงการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านโต้น เปิดรับสมัคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และลงเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้ร้องโดยนายนิตย์  ก้อนคำ ร้องคัดค้านการกระทำความผิด ตามข้อความผิดมาตรา 65 วรรค 1,2,5 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น ร้อง นายเจริญ  แซ่เต็ง อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ได้ขึ้นปราศรัยแทนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น เบอร์ 1 นายสุรสิทธิ์  ทุมทา และพวก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ที่ประชุมบ้านโจดใหญ่ ภายใต้เขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านโต้น พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติไว้เพื่อบังคับไม่ให้กระทำความผิด มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนน ให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำให้เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอัดคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด (2) ให้เสนอให้ หรือสัญญาว่าให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด


   อธิบาย นายเจริญ  แซ่เต็ง ได้ปราศรัยแทนผู้ถูกร้อง และพวก ว่าสิ่งที่ต้องเลือก นายกเบอร์ 1 นำโดยนายสุรสิทธิ์  ทุมทา เข้าไปทั้งคณะนั้น สัญญาว่าจะผันน้ำจากแม่น้ำชี มายังบ้านโจดใหญ่เพื่อใช้ในการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เป็นระยะทาง 400 เมตร ใช้งบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) โดยมีผู้ได้ประโยชน์ดังรายชื่อคือ ป้าเพ็ญ เสี่ยภูมินทร์ ยายน้อม พ่อใหญ่หนัน ผู้ใหญ่ศรีไพร และชุมชนบ้านโจดใหญ่ และยังสมอ้าง อวดอ้างว่ามีความสามารถติดต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองผู้ว่าลำปาง รัฐมนตรีมหาดไทย ในการจัดสรรงบประมาณ มายังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม


   ดังนั้นตามพระราชบัญญัติมีบทบัญญัติไว้ เพื่อมิให้กระทำความผิดตามมาตรา 65 วรรค 1,2,5 ผู้ร้อง ร้องผู้ถูกร้อง กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว โดยมีผู้เสียหายคือผู้ร้อง และพวกในการลงรับสมัครเลือกตั้ง ตามคลิปลำดับที่ 4.14 ถึง 13.008 (5) บังคับ หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
อธิบาย นายนิตย์  ก้อนคำ ผู้ร้อง ร้องผู้ถูกร้องว่า นายเจริญ  แซ่เต็ง ได้ปราศรัยให้ร้ายนายนิตย์  ก้อนคำ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งเบอร์ 2 ว่า เป็นผู้มีความล้มเหลวในการบริหารสหกรณ์เมืองขอนแก่น ไม่โปร่งใสไม่มีหลักฐาน แถมยังให้ร้ายผลงานดูแลธนาคารหมู่บ้านตำบลบ้านโต้น ทำให้เงินหาย 16 ล้านบาท โดยไม่มีหลักฐานอ้างอิง แร่ใช้อำนาจตัดสินคดีความ โดยรุกแก่อำนาจ ศาลบังคับนำคำตัดสิน ของศาลมาวิจารณ์ ทำตัวเสมือนศาล ทำให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายนิตย์  ก้อนคำ เสียโอกาสและขาดโอกาส แก้ข้อกล่าวหา มิหนำซ้ำยังให้ร้ายหลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัคร และยังข่มขู่ใช้อิทธิพลคุกคาม ว่าหากถ้าเข้าไปทำงานในตำแหน่ง จะไว้ใจในการบริหารเงินงบประมาณได้อย่างไร
   ดังนั้น การนำเสนอของผู้ปราศรัย ผิดหลักพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติไว้เพื่อบังคับไม่ให้กระทำ หรือชักชวนชี้แนะ ให้งดเว้นการลงคะแนน ให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เบอร์ 2 นายนิตย์  ก้อนคำ และพวกดังปรากฏไว้ในคลิป ลำดับที่ 13.36 ถึ. 18.00
  จึงเรียนมาเพื่อร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น มา ณ ที่นี้ด้วย
                    ขอแสดงความนับถือ
                      นายนิตย์   ก้อนคำ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น
081-0052859

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads