วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

“ปธ.สหกรณ์คฯรูขอนแก่น” ยัน!ไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทให้เหลือร้อยละ 5 ได้

“ปธ.สหกรณ์คฯรูขอนแก่น” ยัน!ไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทให้เหลือร้อยละ 5 ได้
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ปธ.สหกรณ์คฯรูขอนแก่น” ยัน!ไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทให้เหลือร้อยละ 5 ได้


คณะกรรมการได้นำเข้าสู่พิจารณาในประเด็นตามที่ ผู้แทนสมาชิกบำนาญ ได้ยื่นหนังสือพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเหลือร้อยละ 5 วิเคราะห์ความเป็นไปได้เมื่อไหร่ คณะกรรมการดำเนินการจะปรับลดทันที


  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุศาสตร์   สอนศิลป์พงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีสารถึงมวล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เนื้อหาใจความมีพอสังเขปดังนี้
    “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
      เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน ตามที่ท่านคมกริช พุดดี ผู้แทนสมาชิกบำนาญอำเภอพลกับพวก ได้มายื่นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเหลือร้อยละ 5 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น คณะกรรมการขอขอบคุณในแนวความคิดที่ดีอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก คณะกรรมการได้นำเข้าสู่พิจารณาในประเด็นดังกล่าวขอเรียนว่า ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆมาเพื่อบริการสมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่ โดยมีหนี้ระยะสั้น 3,000,000,000 บาท มีหนี้ระยะยาว 7,737,778,289.50 บาท รวมหนี้คงเหลือทั้งหมด 10,737,778,289.50 บาท และตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อนำมาวิเคราะห์และคำนวณตามสูตรอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตามสูตรที่ ร้อยละ 6.64 บาท


  นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

แต่ ณ ปัจจุบันสหกรณ์เราคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ร้อย 6 ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยตามความเป็นจริงตามสูตรที่วิเคราะห์ได้ 6.64  ดังนั้น ณ ขณะนี้จึงไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้คงเหลือร้อยละ 5 ได้ จึงแจ้งท่าน คมกริช พุดดีและคณะ ตลอดทั้งมวลสมาชิกให้ทราบโดยทั่วไป  ถ้าวิเคราะห์ความเป็นไปได้เมื่อไหร่คณะกรรมการดำเนินการจะปรับลดทันที ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคอีสานที่ใกล้เคียงเราก็มีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แตกต่างจากของเรา  เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6  มหาสารคาม ร้อยละ 6  ร้อยเอ็ดร้อยละ 6.50  บุรีรัมย์ ร้อยละ 6.25  เลย ร้อยละ 6.50  ชัยภูมิ ร้อยละ 6.10 หนองคาย ร้อยละ 6.75 สกลนคร ร้อยละ 6.75 เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                           ขอแสดงความนับถือ
                                                          
                      (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
                         23  พฤษภาคม    2564

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads