วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

นักศึกษา มข.มีความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 70 %

นักศึกษา มข.มีความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 70 %
Header Ads
Header Ads

นักศึกษา มข.มีความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 70 %


บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว เหลือบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนประมาณ 5,000 คน ในจำนวนนี้ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วประมาณ 2,300 คน เหลือที่ยังไม่ลงทะเบียนอีกประมาณ 2,700 คน


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการแต่งตั้งกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการซึ่งมีคณะกรรมการจากผู้บริหารฝ่ายต่างๆและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของภาครัฐในการประสานความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น


   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดสรุปได้พอสังเขปดังนี้ 1. ได้รับทราบว่าระบบสารสนเทศที่ฝ่ายดิจิทัลรับผิดชอบได้ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 2. ฝ่ายโครงสร้างฯได้จัดรถรับส่งจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไปที่เซ็นทรัล พลาซ่า เรียบร้อยแล้วพร้อมให้บริการในระหว่างวันที่ 7-24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว เหลือบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนประมาณ 5,000 คน ในจำนวนนี้ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วประมาณ 2,300 คน เหลือที่ยังไม่ลงทะเบียนอีกประมาณ 2,700 คน 3. มีการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของนักศึกษาแบบคร่าวๆ พบว่านักศึกษามีความต้องการฉีดมากกว่า 70 %
คณะกรรมการอำนวยการฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกและรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการฉีดวัคซีนให้มากกว่าร้อยละ 70 ตามเป้าหมายต่อไป


    ต่อคำถามที่ว่าบุคลากรทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้แล้วยังไม่มีกำหนดวันฉีดให้ใช่ไหม หรือต้องรอให้ทาง รพ.กำหนดวันมาให้อีกครั้งหนึ่งใช่มัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวตอบว่า เดือนนี้จะฉีดให้ผู้ทีมีอายุมากกว่า60ปีและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง7โรคก่อน ยกเว้นผู้ที่นัดไว้ไม่มา จึงจะให้กลุ่มทั่วไปมาฉีด
อีกรายตี้งคำถามว่าผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้ช่วง 7-24 มิถุนายน ยังฉีดเหมือนเดิมใช่ไหม?
“ยังฉีดอยู่เหมือนเดิม แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่มาในแต่ละสัปดาห์ด้วย สัปดาห์นี้มาเยอะเกิน20,000โดส ถ้ามาแบบนี้ทุกสัปดาห์จะเป็นไปตามแผน แต่ถ้ามาน้อยอาจมีการเลื่อน”รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวตอบ


        พร้อมกันนี้ ได้เสนอให้มีการแยกรายชื่อบุคลากรเพื่อส่งให้คณะได้ไปสำรวจและติดตามประสานงานในกรณีที่อาจมีบุคลากรลงทะเบียนแล้วและอาจยังตกหล่น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ต่อไป ในช่วงท้ายของการประชุมได้มีการพูดถึงการจัดการเรียนการสอนหลังจากเดือนกรกฎาคมได้ผ่านพ้นไปแล้ว หากบุคลากร-อาจารย์ได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 70 จะสามารถจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกับปกติได้.


      

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads