วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

 “มข.”เตรียมเฮ!หลังประกาศเกณฑ์สวัสดิการ “ใหม่” ข่าวดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 “มข.”เตรียมเฮ!หลังประกาศเกณฑ์สวัสดิการ “ใหม่” ข่าวดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.”เตรียมเฮ!หลังประกาศเกณฑ์สวัสดิการ “ใหม่” ข่าวดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย


เป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  ที่ ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราการจ่าย และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  เป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ และประชุมร่วม  


  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “มีข่าวดีสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลจากการประชุมครั้งที่ 1/2564 ของ คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และได้เห็นชอบให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับบุคลากรเพิ่มเติมจากเดิมหลายรายการ ได้แก่  1.ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากร เป็นค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2,500 บาท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกส่วนที่เกินสิทธิ์ปีละ 2,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนที่เกินสิทธิ์ปีละ 10,000 บาท
   รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังให้ญาติสายตรงสามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในภายใต้วงเงินของบุคลากรได้ และสามารถสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่เหลือในแต่ละปี  2. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติไม่เกินปีละ 10,000 บาท  และ 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ร่วมทำบุญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีร่วมงานของบุคลากรและญาติสายตรง 10,000-20,000 บาท สำหรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรเคยได้รับยังมีเช่นเดิม
   “อนึ่งการตั้งกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน แยกจากงบประมาณปกติประจำปี และสามารถรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการด้านต่างๆของบุคลากรอย่างเพียงพอทั้งในปัจจุบันและในอนาคต”รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads