วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

ด่วน!นายทะเบียน สั่ง!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น คืนเงินกองทุนฯ

ด่วน!นายทะเบียน สั่ง!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น คืนเงินกองทุนฯ
Header Ads
Header Ads

ด่วน!นายทะเบียน สั่ง!สหกรณ์ฯครูขอนแก่น คืนเงินกองทุนฯ


สหกรณ์ฯครูขอนแก่น คืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิม ตามความประสงค์ของสมาชิก ภายใน 90 วันปฏิบัติตามคำสั่ง นายทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม (กสส.1-6,กสช.1-3)


   ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ต่อกรณีเมื่อวันที่  11 มิถุนายน2564 นายอนุศาสตร์   สอนศิลป์พงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีเอกสารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พร้อมทั้งผู้แทนสมาชิก ต่อกรณีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง นายทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม (กสส.1-6,กสช.1-3) โดยสอบถามสมาชิกในกรณี ที่สมาชิกบริจาค เพื่อเป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ สมาชิกและครอบครัว ให้มีหลักฐานความยินยอมเป็นหนังสือกรณีไม่มีหลักฐานความยินยอมในการบริจาคต้องคืนเงินกองทุนแรกเข้าให้กับสมาชิกภายใน 90 วัน โดยมีเนื้อหาใจความ ดังนี้


“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาว ด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทน สมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน
ตามที่สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง นายทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม (กสส.1-6,กสช.1-3) โดยสอบถามสมาชิกในกรณี ที่สมาชิกบริจาค เพื่อเป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ สมาชิกและครอบครัว ให้มีหลักฐานความยินยอมเป็นหนังสือกรณีไม่มีหลักฐานความยินยอมในการบริจาค ต้องคืนเงินกองทุนแรกเข้าให้กับสมาชิก ภายใน 90 วัน จากข้อมูลเบื้องต้นมีสมาชิกเห็นด้วย และยินดีบริจาคจำนวน 12,183 ราย ขอคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิม 1,056 ราย คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิม ตามความประสงค์ของสมาชิก ส่วนท่านที่บริจาคให้ดำเนินการ จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ สมาชิกและครอบครัวนั้น


   นายอนุศาสตร์    สอนศิลพงศ์

คณะกรรมการจะได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เพื่อให้ได้สวัสดิการตามกองทุนเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3) จึงให้สมาชิกได้มั่นใจ และสบายใจในสิ่งที่ท่าน ตั้งความหวังให้เกิดขึ้นกับสมาชิก เพื่อให้เป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว และให้ความมั่นใจกับผู้ค้ำประกันเงินกู้ของท่าน จึงแจ้งข่าวไปยังสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ท่านใดที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น คณะกรรมการได้ประกาศขยายเวลา เพิ่มเติมให้สมาชิกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น โดยให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยสามารถส่งข้อมูลได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กรณีที่ไม่ส่งข้อมูล หรือไม่มีข้อมูลบริจาค สหกรณ์ฯถือว่าไม่ประสงค์จะบริจาค คณะกรรมการดำเนินการ จะคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิม ให้สมาชิกตามคำสั่งนายทะเบียนต่อไป
                      ขอแสดงความนับถือ
              นายอนุศาสตร์    สอนศิลพงศ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
      11 มิถุนายน 2564

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads