วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

นอภ.สีชมพู ลงพื้นที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน

นอภ.สีชมพู ลงพื้นที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

นอภ.สีชมพู ลงพื้นที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน


    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ สวนสาธารณะบึงทามจั๊กจั่น นายปรัตถกร  บุสาวรรณกร  นายอำเภอสีชมพู ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจ  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”  ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสีชมพู โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น (มะค่า, ประดู่, พยุง, สัก และยางนา ชนิดละ 100 ต้น) พื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งมีนางพรทิพย์พา ศรีสุรพล ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส. ภาควัต ศรีสุรพล สส.ขอนแก่น เขต 5 โดยมี ผกก.สภ. สีชมพู สัสดีอำเภอสีชมพู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม


     จากนั้น ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืช บริเวณที่ว่าการอำเภอสีชมพู เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลภูห่าน ร่วมกิจกรรม

 เสร็จจากภารกิจดังกล่าวข้างต้น จึงได้ ออกเยี่ยมพบปะ แนะนำตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.บริบูรณ์ ณ ห้องประชุม อบต.บริบูรณ์ โดยได้แจ้งข้อราชการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แนวทางการปฏิบัติทั่วไป รวมทั้งรับทราบรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานของท้องที่/ท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้นายอำเภอได้นำเครื่องบริโภค เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย มอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุด้วย โดยมีปลัดอำเภองานสำนักงาน ท้องถิ่นอำเภอ และกำนันตำบลบริบูรณ์ เข้าร่วมฯ


      เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำบ้านผาขาม ตำบลบริบูรณ์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริเวณโดยรอบต่อไป
       ท้ายสุดของภารกิจ ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้นายอำเภอสีชมพูดำเนินการ โดยเทศบาลสีชมพูได้เข้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบค่า BOD รวมทั้งจะแก้ปัญหาโดยการเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยการทำน้ำตก และปลูกพืชที่บำบัดน้ำเสีย เช่น ต้นธูปฤาษี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว.


      

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads