วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2021

กฟก.ขอนแก่น แจง!การรับและเบิกจ่ายเงินตามแผน โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กฟก.ขอนแก่น แจง!การรับและเบิกจ่ายเงินตามแผน โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
Header Ads
Header Ads

กฟก.ขอนแก่น แจง!การรับและเบิกจ่ายเงินตามแผน โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


   เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 ที่ ห้องประชุม แก่นขามชั้น 2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรขอนแก่น เป็นประธานเปิดการชี้แจงการรับและ เบิกจ่ายเงิน ตามแผนหรือโครงการฟื้นฟู พัฒนาเกษตรกร ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น โดยมี น.ส.อภิญญา อุทัยแสน รักษาการ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาขอนแก่น และน.ส.จุฑารัตน์  จันทร์โฉมพนักงานอาวุโส ชี้แจงการรับและเบิกจ่ายเงินตามแผน โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรขอนแก่น กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2564 มีองค์กรเกษตรกรยื่นเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน จำนวน 1,284 องค์กร เป็นเงินรวม 12,251.46 ล้านบาท จำแนกเป็น เงินกู้ยืม จำนวน 11,763.24 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุน หรือเงินจ่ายขาด จำนวน 488.86 ล้านบาท โดยกองทุนมีเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูขององค์กรเกษตรกร จำนวนเพียง 340.00 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้อนุมัติ สนับสนุน แล้ว จำนวน 553 โครงการ เป็นเงินกู้ยืม จำนวน 303.78 ล้านบาท


   สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีองค์กรเกษตรกร จำนวน  915 องค์กร สมาชิก 263,534 ราย ได้รับการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้ว 301 โครงการ งบประมาณ 15.53 ล้านบาท  เกษตรกรเข้าร่วม 14,786 คน และในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรยื่นเสนอแผนโครงการ 54 โครงการ 222 ล้านบาท ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว 19 โครงการ  รวมเป็นเงิน 11.22 ล้านบาท คงเหลือโครงการ 32 โครงการ  เป็นเงิน 113.5 ล้านบาท


      เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร จำนวน 19,078 ราย 2,276 ล้านบาท  ได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว 439 ราย เป็นเงิน 51.8 ล้านบาท โอนหลักประกันมาเป็นของกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 181 ราย 255 แปลง 1,742 ไร่ 277 งาน 11 ตารางวา คืนหลักประกันให้เกษตรกรแล้ว 83 ราย 115 แปลง 992 ไร่ 12 งาน 73 ตารางวา  ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดขอนแก่น ชำระหนี้แทน จำนวน 27 ราย เป็นเงิน 14.3 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ชำระหนี้แทน จำนวน 466 ราย เป็นเงิน 66.5 ล้านบาท


   ด้านน.ส.อภิญญา อุทัยแสน รักษาการ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนผลการอนุมัติเงินคก.ปี 64 ภาพรวมของภาคงบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด 133,100,000 บาทไดรับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 168,371,714บาท คิดเป็นร้อยละ 126.5ทะลุเป้าหมายคะแนนร้อยละ 5  และคิดเป็นร้อยละ 49.52 ของงบทั้งหมด 340 ล้านบาท.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads