วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

สธ. ใช้ 4 D ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน พร้อมคุมเข้มโควิด-19

สธ. ใช้ 4 D ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน พร้อมคุมเข้มโควิด-19
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สธ. ใช้ 4 D ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน พร้อมคุมเข้มโควิด-19

   กระทรวงสาธารณสุข ใช้แนวทาง 4 D (Diet, Development & play, Dental และ Diseases) ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านอาหาร การเล่น สุขภาพฟัน และการป้องกันโรค พร้อมย้ำให้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้มงวดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ป้องกันโควิด-19


 เมื่อเวลา 09.40 น.วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานเปิดอาคารสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) เขตสุขภาพที่ 7 ที่ สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นพ.ชาตรี  เมธาธราธิป  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นพ.สมฤกษ์  จึงสมาน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ดร.สุภชัย  จันปุ่ม ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ร่วมเปิด


 ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รมช.การกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะด้านสุขภาพร่างกายของเด็ก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการหลักที่สำคัญเพื่อมุ่งเน้น ในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 ด้าน “4D” ได้แก่ D ที่ 1 คือ Diet หรือ ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต มุ่งเน้นการจัดทำเมนูอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ   ที่เหมาะสม D ที่ 2 คือ Development & play หรือด้านพัฒนาการและการเล่น มุ่งเน้นให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเป็น อิสระ (3F : Family free Fun) D ที่ 3 คือ Dental หรือด้านสุขภาพฟัน มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยทุกคนต้อง แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และมีกิจกรรมตรวจฟัน และที่สำคัญที่สุดในยุค โควิด-19 คือ D ที่ 4 คือ Diseases หรือด้านการป้องกันโรค มุ่งเน้นให้ครูผู้ดูแลเด็กดูแลสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดเหมาะสม เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการสอนให้เด็กรู้จักล้างมือ สวมหน้ากาก และจัดกิจกรรมแบบ small group เพื่อลดการสัมผัสโรค ซึ่งจากข้อมูลรายงานเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2564 ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น เบื้องต้นพบกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบ่งเป็น เด็ก 34 ครู 8 รวม 42 คน และจากข้อมูล  กรมควบคุมโรคเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 พบว่า เด็กเล็ก 0-5 ปี ติดเชื้อสะสมรวม 4,960 คน ซึ่งอาจจะเป็น  การแพร่หรือติดเชื้อไปสู่ครอบครัวได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงเน้นย้ำให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครอบครัว   เฝ้าระวังป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง


 นพ.ชาตรี  เมธาธราธิป 

ทางด้าน นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยขอให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งทั่วประเทศ ประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงาน ต้นสังกัดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินรับรองก่อนเปิด และสนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่ครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงคนในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ ในช่วงที่เปิดทำการควรกำหนดจุดรับ-ส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามายังบริเวณพื้นที่ภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีจุดคัดกรองวัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก รวมทั้งเตรียมการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะรับส่งเด็ก และควรกำหนดพื้นที่เว้นระยะห่าง เช่น การทำกิจกรรม การจัดพื้นที่นอน และการกินอาหารด้วย โดยในส่วนของครูและผู้ดูแลเด็กนั้น ขอให้ประเมินตนเองผ่าน

“ไทยเซฟไทย” มีการทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงาน และ    สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับเด็ก ส่วนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรดูแลเด็กเป็นพิเศษ หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรพาเด็กออกจากบ้าน แต่ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากให้กับเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย หากพบว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads