วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“ร.ร.พล” ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นความรู้ที่ยั่งยืน สู่สถานศึกษา  

“ร.ร.พล” ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นความรู้ที่ยั่งยืน สู่สถานศึกษา  
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ร.ร.พล” ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นความรู้ที่ยั่งยืน สู่สถานศึกษา  


โรงเรียนพล  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม    การเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นความรู้ที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของผู้เรียน  ผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณลักษณะ   “อยู่อย่างพอเพียง”


   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนพล ถนนเมืองพล -แวงนัอย ตำบลลอมคอม  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น (สพม.ขอนแก่น)เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการอบรม  เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายบุญเหลือ  ทองอ่อน  ผอ.รร.พล คณะผู้บริหาร ในสหวิทยาเขต หนองสองห้อง-พล ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีคณะวิทยากรนำโดยดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รอง ผอ. สพม.ขอนแก่น, ดร.เรืองยศ แวดล้อมผอ.โรงเรียนหนองเรือวิทยา ,ดร. วรรณประกรณ์ จุมพลน้อย ผอ. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ นายภาณุเดชา ภาวะพินิจ รอง ผอ.รร.หนองเรือวิทยา และนายสิริธัญญ์ ประสุนิงค์ ครู คศ. 3 รร.บัวใหญ่พิทยาคม ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรครู ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้  ประกอบด้วย 1. โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา  จำนวน  13  คน 2.  โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  จำนวน  14  คน3.  โรงเรียนโนนข่าวิทยา จำนวน  10  คน 4.  โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จำนวน  8  คน และ5.  โรงเรียนพล จำนวน  104  คนรวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด  จำนวน  149  คน


   นายบุญเหลือ  ทองอ่อน

นายบุญเหลือ  ทองอ่อน  ผอ.รร.พล ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม  เชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564  กล่าวว่า   วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ โรงเรียนพล  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม    การเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นความรู้ที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของผู้เรียน  ผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณลักษณะ   “อยู่อย่างพอเพียง” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “โรงเรียนพลมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารอย่างมีระบบ  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยให้ความสำคัญและเชื่อมั่นว่า ถ้าสถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียงนำสู่กิจกรรม  การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการดำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียน จะทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างถาวร  ด้วยความเชื่อมั่นในหลักที่ว่า  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ในสังคมทุกระดับ เพื่อที่จะได้นำสังคมไทย    สู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ซึ่งอุปนิสัยพอเพียงที่บ่มเพาะในตัวผู้เรียน จะทำให้ผู้เรียน  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ นำพาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


   นายบุญเหลือ กล่าวอีกว่าโรงเรียนพล  จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนางานที่รับผิดชอบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยสอดแทรกหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถคิดได้  ปฏิบัติได้  พึ่งตนเองได้
      มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ในวันนี้


  นายจักราวุธ  สอนโกษา

ด้านนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่น (สพม.ขอนแก่น) กล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมคณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรของโรงเรียนพล, โรงเรียน เบญจมิตรวิทยาและโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนโนนข่าวิทยาและโรงเรียนพลพัฒนศึกษา  ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 


   นายจักราวุธ กล่าวด้วยว่า นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและน่าสนใจยิ่งเพราะจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง” มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีความสุข  หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ในการพัฒนานักเรียนและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  นำไปสู่ความอยู่รอดของประเทศและจะเป็นหลักในการพัฒนานักเรียน     อย่างยั่งยืน

  นายจักราวุธ กล่าวอีกว่าเมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้น  และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
    “ขอขอบคุณผู้บริหาร  คณะครู รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม  ในการจัดการอบรมครั้งนี้ทุกท่าน  ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ“นายจักราวุธ  กล่าว.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads