วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“มข.”ประกาศด่วน!ขอเลื่อนจัดกิจกรรมรับน้องใหม่

“มข.”ประกาศด่วน!ขอเลื่อนจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มข.”ประกาศด่วน!ขอเลื่อนจัดกิจกรรมรับน้องใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเลื่อนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องใหม่ทุกกิจกรรมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยจะเลื่อนไปจัดเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย


วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีประกาศด่วนขอเลื่อนการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2564 เรื่องขอเลื่อนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้องใหม่ทุกกิจกรรมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค covid-19 โดยจะเลื่อนไปจัดเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าเดิมจะมีการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่8กรกฎาคม ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก แต่เนื่องจากมีการระบาดของโควิด-19รุนแรงขึ้นในระยะนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาด มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้เลื่อนการจัดงานไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น สำหรับการเปิดภาคการศึกษายังเหมือนเดิม โดยคณะต่างๆจะจัดการเรียนแบบออนไลน์เป็นหลัก หากมีความจำเป็นต้องจัดออนไซต์ก็จะมีที่ปลอดภัยมาตรการรองรับ


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมชื่อมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มภน.) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แห่งที่ 2 ในส่วนภูมิภาคและเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ปัจจุบันอายุ 57 ปี ถือกำเนิดมาจากสถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น (K.I.T) ในปี พ.ศ. 2505 ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509[4] และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 จนกระทั่งปีพ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตราพระธาตุพนม
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยสถาปนา25 มกราคม พ.ศ. 2509 (55 ปี)ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ มีอธิการบดีชื่อ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และ มีนายก สภาฯดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี จำนวน นักศึกษา 37,605 คน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ใน 19 คณะ 4 วิทยาลัย 2 บัณฑิตวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย[6] มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 330 หลักสูตร แบ่งได้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 72 หลักสูตร ปริญญาโท 129 หลักสูตร ปริญญาตรี 105 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 หลักสูตร โดยสัดส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา เท่ากับ 3.0 : 7.0 และเป็นหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 11.21 มีนักศึกษาอยู่ในคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวมแล้วประมาณ 37,000 คน และมีบุคลากรสายวิชาการ 2,075 คน มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ 32 คน รองศาสตราจารย์ 508 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 619 คน และอาจารย์ 916 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads