วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

ผปค. เฮ!รร.แก่นนครวิทยาลัย คืนเงินค่าเทอม นร.

ผปค. เฮ!รร.แก่นนครวิทยาลัย คืนเงินค่าเทอม นร.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผปค.เฮ!รร.แก่นนครวิทยาลัย คืนเงินค่าเทอม นร.


โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันดังกล่าว


   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ได้มีประกาศโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เรื่อง คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดรุนแรง หลายพื้นที่ประเทศไทยประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียม การศึกษาค่าธรรมเนียม การเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติกรณีโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆไปแล้วนั้น ให้คืนเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว


   ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จึงขอประกาศคืนเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันดังกล่าว 1. ห้องเรียนปกติ ทุกระดับคืนเงินคนละ 600 บาท 2.ห้องเรียนพิเศษ 2.1 โครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือเงินคนละ 3,000 บาท  2.2 โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือเงินคนละ 3,000 บาท 
   2.3 โครงการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คืนเงินคนละ 2,500 บาท 2.4 โครงการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือเงินคนละ 2,500 บาท  2.5 โครงการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (IP) คืนเงินคนละ 5,000 บาท  2.6 โครงการห้องเรียนพิเศษ พสวท.สู่ความเป็นเลิศ คืนเงินคนละ 2,500 บาท  

นายศักดาเดช   ทาซ้าย  
   สำหรับช่องทางการคืนเงินขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านออนไลน์กลุ่มของครูที่ปรึกษาหรือจากเว็บไซต์ของทางโรงเรียน www. knw.ac.th
   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
        ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
       นายศักดาเดช   ทาซ้าย  
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads