วันอังคาร 21 กันยายน 2021

 “เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น

 “เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads

 “เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น

ดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุน ส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น สู่ความเป็น Smart City


   เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 ก.ค.2564 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่ม เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2564 ซึ่งต้นเทียนจะจัดแสดงที่ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมต้นเทียนที่จัดทำขึ้นอย่างสวยงดงาม ภายหลังที่ทางจังหวัดขอนแก่น งดพิธีเปิดและงดจัดแสดงต้นเทียน 9 ต้น ของ 9 เทศบาลเมือง ที่ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น แล้วให้มาจัดในพื้นที่ ของตนเอง แทน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ที่พุ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีพระครูเสรี อิทธิเตโช เจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนประธานสภาฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมใยพิธีหล่อเทียน ดังกล่าว

นางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์


   นางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่ม กล่าวว่า โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ตามที่จังหวัดขอนแก่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุน ส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น สู่ความเป็น Smart City โดยมีนโยบายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา พื้นที่ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นให้กระเตื้องขึ้น


   โดยเทศบาลเมืองบ้านทุ่มได้เล็งเห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา จึงได้เขียนตั้งโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 โดยร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นและประชาชนในตำบลบ้านทุ่มที่นับถือศาสนาพุทธจะได้ร่วมกันทำบุญและสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น


  นายวิลาศ  สีละพันธ์ 

   ด้าน นายวิลาศ  สีละพันธ์  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่า ในนามตัวแทน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอขอบพระคุณท่านประธานโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564 ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน มีจิตสำนึกและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษา และได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวันนี้ของชาวพุทธ 3. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำให้พระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดให้มีการหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูปจาก 9 วัดในตำบลบ้านทุ่ม.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads