วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง ดูแลพื้นที่ ต.โคกสี หนองตูม และต.บึงเนียม

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง ดูแลพื้นที่ ต.โคกสี หนองตูม และต.บึงเนียม
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง ดูแลพื้นที่ ต.โคกสี หนองตูม และต.บึงเนียม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อประจำ ต.โคกสี  บึงเนียม และ ต.หนองตูม หลังจากมีแนวโน้มการระบาดของโรคโควิด-19ในกรุงเทพมหานคร


 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564  ศูนย์การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ อบต.โคกสี อบต.หนองตูม อบต.บึงเนียม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 3 ตำบล ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อประจำตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลหนองตูม หลังจากที่แนวโน้มการระบาดในกรุงเทพมหานคร และ พื้นที่ควบคุมสูงสุดหลายจังหวัดที่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อรอรับการรักษาอีกมาก จังหวัดขอนแก่นจึงเตรียมการรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น โดย นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของศูนย์พักคอยและพักพิง พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ โดยมี ผศ.ดร.อาดา  รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ,อ.บุญกิจ อุ่นพิกุล ผช.อธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น , อ.ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม , ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่


 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ในภาวะวิกฤติโควิด-19โดย ศ.(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบาย ให้ หน่วยงานในสังกัด มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ศูนย์การศึกษาโคกสีซึ่ง วิทยาเขตขอนแก่น รับผิดชอบดูแลมีอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ โรงเก็บเครื่องจักรเครื่องมือ แปลงทดสอบทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ สาขาช่างกลเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บ้านพักอาจารย์ บ้านพักคนงาน ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนได้ปรับเป็นการศึกษาออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาเขตขอนแก่นได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย ฯ ได้แก่ แฟลตที่พัก 10 ยูนิต จำนวน 20 เตียง เป็นหน่วยพักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป


ผศ.ดร.อาดา  กล่าวและว่า ส่วนอาคารเรียนรวมจำนวน 48 เตียง(รองรับสูงสุดได้ 124 เตียง ) เป็นหน่วยพักพิงกักตัว สำหรับคนขอนแก่นที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและควบคุมเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Quarantine) และชั้นที่ 1 จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการจำนวน 1 ห้อง ชั้น 2 พักกักตัว สำหรับผู้หญิง จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 16 เตียง ชั้นที่ 3 -4 พักกักตัว สำหรับ ผู้ชายจำนวน 4 ห้อง ๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 32 เตียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads