วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

สหกรณ์ฯครูขอนแก่น รณรงค์ให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญ 

สหกรณ์ฯครูขอนแก่น รณรงค์ให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญ 
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สหกรณ์ฯครูขอนแก่น รณรงค์ให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญ 

สามัญสวัสดิการใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จะดำเนินการจ่ายเงินทุกประเภทให้สมาชิกโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นเพื่อความรวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรงทำให้สหกรณ์ประหยัดค่าใช้จ่ายการสั่งจ่ายเช็คฉบับละ 15 บาท คิดเป็นเงิน 8,715 บาท


  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2564 ต่อกรณีที่ นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก รณรงค์ให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญ  สามัญสวัสดิการใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน


  นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

วันนี้มารณรงค์ให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญ  สามัญสวัสดิการใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาอย่ามอบอำนาจการรับเช็ค ตั้งแต่ที่เรามีการโอนเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ปัจจุบันสหกรณ์มีฐานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของสมาชิกครบทุกคน ในการขอกู้เงินสามัญ สามัญสวัสดิการ สมาชิกยังมีการมอบอำนาจการรับเช็คให้คณะกรรมการ ในเดือนกรกฎาคม 2564 สมาชิกกู้เงินสามัญทั้งหมด 471 สัญญา สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 279 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 59.23 มอบอำนาจการรับเช็คให้คณะกรรมการ 192 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 40.76  สมาชิกกู้เงินสามัญสวัสดิการทั้งหมด 492 สัญญา สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 302 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 61.38 มอบอำนาจการรับเช็คให้คณะกรรมการ 190 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 38.62


    การโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรงทำให้สหกรณ์ประหยัดค่าใช้จ่ายการสั่งจ่ายเช็คฉบับละ 15 บาท คิดเป็นเงิน 8,715 บาท เมื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็เป็นกำไรสุทธิเมื่อสิ้นปีในการปันผล-เฉลี่ยคืน   ในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สหกรณ์จะดำเนินการจ่ายเงินทุกประเภทให้สมาชิกโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นเพื่อความรวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เว้นแต่สมาชิกมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้บันทึกเหตุผลความจำเป็นแนบมาพร้อมสัญญาเงินกู้  จึงเรียนสมาชิกทุกท่านได้เข้าใจตรง ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CORONA VIRUS 2019 (COVID 19)

                        ขอแสดงความนับถือ
                 (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
                   13         สิงหาคม    2564

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads