วันจันทร์ 20 กันยายน 2021

 “สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” แจง!กระแสข่าวคืนดอกเบี้ยให้สมาชิกทุกคนที่บริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม

 “สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” แจง!กระแสข่าวคืนดอกเบี้ยให้สมาชิกทุกคนที่บริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม
Header Ads
Header Ads

 “สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” แจง!กระแสข่าวคืนดอกเบี้ยให้สมาชิกทุกคนที่บริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม


กรณีสมาชิก สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ได้แจ้งความประสงค์นำเงินกองทุนสวัสดิการเดิมมาชำระหนี้เงินต้นระหว่างเดือน หมายความว่าปกติสหกรณ์จะเรียกเก็บเงินไปยังหน่วยงานที่หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ดังนั้นสหกรณ์ต้องคืนเงินดอกเบี้ยที่เก็บมาเกินคืนสมาชิกตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎ และถือปฏิบัติในทุกครั้ง เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกไม่ใช่ตามกระแสข่าวที่ว่าสหกรณ์ต้องคืนดอกเบี้ยให้สมาชิกทุกคนที่บริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม


 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือ แจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก มีเนื้อหาจับใจความได้ว่า
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”


   เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
    ตามที่สหกรณ์ได้ลงประกาศให้กรณีที่สมาชิกที่แจ้งความประสงค์นำเงินแรกเข้ากองทุนสวัสดิการ(กสส.1-6,กสช.1-3)ซึ่งมาชำระหนี้ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายเงินดอกเบี้ยคืนในวันที่ 13 กันยายน 2564 นั้น หมายความว่าปกติสหกรณ์จะเรียกเก็บเงินไปยังหน่วยงานที่หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายไปตั้งแต่ต้นเดือนจากยอดหนี้คงเหลือที่มีอยู่ แต่พอสมาชิกมาแจ้งความประสงค์นำเงินกองทุนสวัสดิการเดิมมาชำระหนี้เงินต้นระหว่างเดือน ดังนั้นสหกรณ์ต้องคืนเงินดอกเบี้ยที่เก็บมาเกินคืนสมาชิกตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎและถือปฏิบัติในทุกครั้งเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ไม่ใช่ตามกระแสข่าวที่ว่าสหกรณ์ต้องคืนดอกเบี้ยให้สมาชิกทุกคนที่บริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิมจึงทำความเข้าใจให้ทุกท่านรับทราบตรงกัน  


   ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดขอส่งความรักความผูกพันไปยังทุกท่านที่เกษียณณอายุราชการในปีนี้  เพื่อเกียรติ ศักดิ์ศรี ขัวญและกำลังใจของสมาชิก ได้มอบภารกิจให้คณะกรรมการ ผู้แทนกรรมการประจำหน่วยเขตพื้นที่บริการได้นำของขัวญของที่ระลึกไปมอบให้กับท่านที่เกษียณอายุราชการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกคนภายในเดือนกันยายน 2564พร้อมมอบเงินสนับสนุนเขตพื้นที่หรือหน่วยงานที่หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อกิจกรรมนี้เขตละ 20,000 บาท และปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CORONA VIRUS 2019 คงไม่ได้เชิญท่านที่เกษียณอายุราชการมาประชุมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา


   แต่สหกรณ์จะโอนเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เกษียณอายุราชการตามจำนวนปีที่เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์คูณด้วย 100 เช่นท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี พอเกษียณอายุราชการมีเวลาเป็นสมาชิกสหกรณ์ 25 ปี สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ 2,500 บาท ดังนั้นจำนวนเงินที่โอนให้แต่ละท่านจึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสมาชิก ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ใน เดือนตุลาคม 2564ต่อไป และมีอีกโครงการหนึ่งคือโครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CORONA VIRUS 2019 สหกรณ์จะโอนเงินให้สมาชิกทุกคนคนละ 500 บาทไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2564 .

                      ขอแสดงความนับถือ

                (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

                 11         กันยายน    2564

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads