วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“มข.”จับมือเครือข่าย ระดมกึ๋น สร้าง “เวชนครขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ

“มข.”จับมือเครือข่าย ระดมกึ๋น สร้าง “เวชนครขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มข.”จับมือเครือข่าย ระดมกึ๋น สร้าง “เวชนครขอนแก่น” เมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ


สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้เป็นพื้นที่ที่มีสุขภาวะเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี พร้อมเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศ ประกอบกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) มีแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ มาขยายผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในพื้นที่ จากวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน จึงนำมาสู่ การระดมภาคีเครือข่าย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ การพัฒนาเวชนครจังหวัดขอนแก่น (KHON KAEN MEDICOPOLIS) ขึ้น


สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น ทีเซลส์ และกลุ่มเครือข่ายพันธมิตร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงาน/องค์กร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเวชนครจังหวัดขอนแก่น (KHON KAEN MEDICOPOLIS) โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายและกล่าวเปิดประชุม โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน ในการนี้มี พญ.นาตยา มิลส์ ผอ.รพ.ขอนแก่น นักวิจัย ภาคเอกชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2565 มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการแพทย์ และ สุขภาพของประชาชน นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่น ยังดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ SMART CITY จากเหตุผลข้างต้นนับว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ หรือ KHON KAEN MEDICOPOLIS อย่างยิ่ง เนื่องจาก โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ มีการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ(Prototype) เพื่อขยายผลไปสู่การผลิตวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และ ชีววิทยาศาสตร์อื่น ๆ ในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัด คาดว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมากในอนาคต

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ยุทธศาสตร์ งานวิจัยและบริการ ที่สอดรับการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 โดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การสร้างความเข้มแข็งในบริการทางแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ“เพื่อสร้างให้ประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวเป็นผู้นำ ศูนย์กลางบริการทางด้านสุขภาพของเอเชีย การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้จึงเป็นการสร้างการรับรู้ และนำมาสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อพัฒนาบริการสุขภาพ เชื่อมโยงให้เกิดการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมบริการสุขภาพ ผลักดันให้เกิดการลงทุนร่วมทุนกับเอกชน และสร้างความเข็มแข็งให้กับการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่นด้วยเช่นกัน”

ด้าน ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเซลส์” (TCELS) กล่าวว่า การศึกษาในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเมืองและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรม การดูแลและส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาในครั้งนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่การขยายผล และ แนวทางผลักดันอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่นให้เติบโต และ แข็งแรง ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคต่อไปอย่างแน่นอน

โดยหลังจากพิธีเปิดเป็นการนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการเวชนคร จังหวัดขอนแก่น โดยคณะวิจัย ประกอบด้วย มิติด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพ มิติความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ มิติความเป็นไปได้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มิติความเป็นไปได้ด้านนโยบายและแผน ต่อจากนั้นเป็นการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเมืองเวชนคร จังหวัดขอนแก่น และการเสวนา แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพ : เวชนครขอนแก่น โดย นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น, ประธานสภาอุตสาหกรรม ,นายทองปักษ์ แก้วธานี ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนฝ่ายสาธารณสุข ตัวแทนภาคประชาชน และรองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads