วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“มข. ไอเดียบรรเจิด เปิดหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต สองใบปริญญา

“มข. ไอเดียบรรเจิด เปิดหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต สองใบปริญญา
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มข. ไอเดียบรรเจิด เปิดหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต สองใบปริญญา


มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ สร้างหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต สองใบปริญญา หนุนศิลปินอยากเป็นครู ชูครูที่อยากเป็นศิลปิน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ กระบวนทัศน์ใหม่


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ กระบวนทัศน์ใหม่ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.และรศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมลงนามข้อตกลง โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสักขีพยาน กว่า 50 คน
     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ นักศึกษา จะทำให้โอกาสตลาดงานมากขึ้น เชี่ยวชาญมากขึ้น ทำให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาดนตรี จะมีทักษะดนตรีมากขึ้นมีวิชา ส่วนนักศึกษาที่เรียนดนตรีจะสามารถมีความรู้ดนตรีไปสอนนักเรียน เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพสามารถรับราชการเป็นครูได้ สามารถใช้เป็นจุดขายของทั้งสองหลักสูตรได้ หากอยากมีโอกาสงานเช่นนี้ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อดีคือถูกระบุไว้ในแผนการศึกษา ฉะนั้นการจัดการจะไม่ยาก จบใน 4 ปี นักศึกษาจะยินดี เพราะได้ทั้งสองปริญญาออกไป
     ขอชื่นชมแนวคิดทั้งสองคณะฯ ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถผลิตครูที่เป็นศิลปิน และศิลปินที่เป็นครูเพิ่มมาอีกหลักสูตรหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาของทั้งสองคณะและส่งผลถึงการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป
     ด้านผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. กล่าวว่า ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้มีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรม โดยเน้นมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรสองใบปริญญา (Double Degree) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการบูณาการข้ามศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    ส่วนรศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตร่วมกันระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตรสองปริญญาซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาในระหว่างหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษาได้ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์ ตามแนวทางกระบวนทัศน์ใหม่ ที่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

     อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีการเรียนรู้ในวิธีการและวิชาชีพที่จำเป็นมากต่อการศึกษาไทย อีกทั้งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาการบูรณาการด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของทั้งสองคณะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาของทั้งสองคณะและการศึกษาไทยในอนาคต.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads