วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด” ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด” ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด” ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือประกาศขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564 ถึงมวลสมาชิก และผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด โดยมีเนื้อหาใจความ ดังนี้
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564


ด้วยมีเหตุความจำเป็นต้องพิจารณา แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงของ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ประกอบกับมีคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ (ขก) 43/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่องให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด แก้ไขข้อบกพร่องและระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง หรืออาจทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก เกี่ยวกับการดำเนินการกองทุน สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวสมาชิก (ก.ส.ส.1-6 และ กสช.1-3)
เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ระมัดระวังเนื่องจากกองทุนฯ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมวลสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และเป็นไปตามข้อแนะนำ ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ และ จึงขออนุมัติการประชุมใหญ่วิสามัญ

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

อำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พ.ศ.2558 หมวด 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 62 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการ จะเรียกประชุมใหญ่เมื่อใดก็สุดแต่เห็นสมควร ข้อ 63 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก เกินกว่า 5,000 คน ให้ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น


ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการ จึงประกาศให้สมาชิกและผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญผู้แทนสมาชิก ไปร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads