วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” น้อมรับทุกความคิดเห็น ของสมาชิก พร้อมนำมาพิจารณาสู่การปฏิบัติ การประชุมใหญ่วิสามัญ ปี ๒๕๖๔

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” น้อมรับทุกความคิดเห็น ของสมาชิก พร้อมนำมาพิจารณาสู่การปฏิบัติ  การประชุมใหญ่วิสามัญ ปี ๒๕๖๔
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” น้อมรับทุกความคิดเห็น ของสมาชิก พร้อมนำมาพิจารณาสู่การปฏิบัติ
การประชุมใหญ่วิสามัญ ปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยข้อคิด ข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการจะได้นำมาพิจารณาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ และสมาชิกต่อไป “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า หลังจากที่ นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมประชุม ในการนี้ ได้มีสารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก โดยมีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”


เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
การประชุมใหญ่วิสามัญ ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อคิด ข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการจะได้นำมาพิจารณาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และสมาชิกต่อไป
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมใหญ่วิสามัญ ดังนี้  ๑) การพิจารณาคดีอาญาเลขคดีที่ อ 89/2564 เลขคดีที่ อ 258/2564  ทีประชุมอนุมัติให้สามารถรับข้อเสนอในการประนีประนอมยอมความ/ข้อตกลงในคดีอาญา ตามแนวทางของทนายโจทก์ เพื่อประโยชน์ในคดีความแพ่ง(อาญาคุมแพ่ง)และนำไปเสนอต่อศาล ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเอกราช ช่างหลา จะนำหลักทรัพย์มาประกันเพิ่มเติม ที่ดินจำนวน ๒๙-๒-๖๗.๑ ไร่ ราคาประเมิน ๑๔๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท


  นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์

นายทนงศักดิ์  วังสงค์

ผลการพิจารณาของศาลเป็นประการใดจะรายงานให้สมาชิกทราบต่อไป   ๒) ที่ประชุมอนุมัติงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) เพื่อคืนเงินแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม (ก.ส.ส.๑-๖,กสช.๑-๓) ให้กับสมาชิก จำนวน ๑๗๕,๖๒๖,๕๐๔ บาท ดังนั้นสมาชิกที่รอรับเงินดังกล่าวสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้กับสมาชิกเท่านั้นในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓) ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อนายทะเบียนรับทราบการแก้ไขจะได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป ๔) ที่ประชุมเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads