วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

 “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด” แจง!คืบหน้าดำเนินคดียักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก)431 ล.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด” แจง!คืบหน้าดำเนินคดียักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก)431 ล.

 
พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) ๑)นายนพรัตน์ สร้างนานอก ๒)นายสมศักดิ์ โคตวงศ์  ๓)นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน   ๔) นางวราพร ธรณี  จำเลย และเลขคดีที่ อ ๒๕๘/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม)  นายเอกราช ช่างเหลา จำเลย ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก) และคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก แจ้งถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีความอาญา  เลขคดีที่  อ ๘๙/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) และคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE๑/๒๕๖๔ โดยเนื้อหาใจความของสาร ดังกล่าวมีดังนี้
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์


เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
วันนี้นำเรียนความเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีความอาญา  เลขคดีที่  อ ๘๙/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) ๑)นายนพรัตน์ สร้างนานอก ๒)นายสมศักดิ์ โคตวงศ์  ๓)นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน   ๔) นางวราพร ธรณี  จำเลย และเลขคดีที่ อ ๒๕๘/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม)  นายเอกราช ช่างเหลา จำเลย ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก) และคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE๑/๒๕๖๔


ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น.ทนายจำเลยแถลงว่า จำเลยเลขคดีที่  อ 89/2564 จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จำเลยที่ ๒ ที่ ๓และที่ ๔ จำเลยเลขคดีที่ อ 258/2564  ประสงค์ให้การรับสารภาพในข้อหายักยอกทุกข้อกล่าวหาและจะปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง ๖ ประการกับโจทก์ร่วม กล่าวคือ ๑)จำเลยกับพวก จะร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินคืนโจทก์ร่วม เป็นต้นเงิน ๔๓๑,๘๖๒,๐๗๐.๔๓ พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๖.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนกว่าจะชำระเสร็จ  ๒)จำเลยกับพวก จะร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี   ๓) จำเลยกับพวกจะนำหลักทรัพย์ค้ำประกันมาวางเพิ่ม จากหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิม ไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งจดจำนองเป็นประกันหนี้กับโจทก์ร่วม  ๔)
หากจำเลยกับพวก ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ ๑ งวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยอมให้โจทก์ร่วมบังคับคดีตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ E๑/๒๕๖๔ ของศาลนี้ได้ทันที โดยยินยอมให้มีการประเมินราคาหลักทรัพย์ตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีออกขายทอดตลาดหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ยินยอมให้บังคับเอาทรัพย์สินอื่นของจำเลยกับพวกได้จนกว่าจะครบและยอมให้มีคำพิพากษาในคดีอาญาต่อไป  ๕)ในความผิดฐานยักยอกหากจำเลยกับพวก ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามข้อ ๑ ครบถ้วนแล้วโจทก์ร่วมจะถอนคำร้องทุกข์ในความผิดฐานยักยอก ถ้าไม่ถอนคำร้องทุกข์ ยินยอมให้ความผิดส่วนนี้ระงับตามกฎหมาย   ๖)ในความผิดเกี่ยวกับเอกสารหากจำเลยกับพวก ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามข้อ ๑ ครบถ้วนแล้ว โจทก์ร่วมจะไม่แถลงประสงค์ที่จะติดใจเอาความ ไม่ว่าจำเลยกับพวก จะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพ แต่ขอให้เป็นดุลพินิจของศาล


ในวันนี้จำเลยนำหลักทรัพย์เป็นที่ดิน ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ๑๔๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท ไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้กับโจทก์ร่วมเพิ่มเติมตามข้อ ๓ ส่วนความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ทนายจำเลยขอเวลาไปตรวจสอบพยานเอกสาร ขอเวลาตรวจสอบ ๒ เดือน จะยื่นคำให้การจำเลยภายในนัดหน้ากำหนดนัดสอบคำให้การและนัดคุ้มครองสิทธิอีกครั้งในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ในส่วนคดีความแพ่งคดีหมายเลขดำที่ พE๑/๒๕๖๔ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี เวลา ๑๖.๐๐ น.  ให้รอฟังผลคำพิพากษาในคดีส่วนอาญา  จึงให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความเป็นการชั่วคราว หากคดีอาญาดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้วให้ทนายโจทก์และทนายจำเลย แถลงต่อศาลเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป
จึงเรียนสมาชิกทุกท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวดังกล่าว ปัจจุบันสหกรณ์เราได้หลักทรัพย์ค้ำประกันในคดีดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ๔๓๙,๙๖๘,๒๕๐ บาท ซึ่งครอบคลุมเงินที่หายไปจำนวน๔๓๑,๘๖๒,๐๗๐.๔๓ บาท คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย เมื่อกระบวนการทั้งหมดขึ้นสู่ศาลให้เป็นหน้าที่ของศาลท่านจะโปรดพิจารณาต่อไป   แต่มีความมั่นใจว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดและสมาชิกไม่เสียประโยชน์อย่างแน่นอน  ขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนมารวมพลังสร้างสรรค์สหกรณ์ของพวกเราให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสืบไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads