วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

“ธนกร”ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน จ.ขอนแก่น

“ธนกร”ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ธนกร”ชนะขาดเลือกตั้งซ่อม นายกฯอบต.ดอนหัน จ.ขอนแก่น

   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น ได้รายงาน บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งนายกตำบลดอนหัน จังหวัดขอนแก่น หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในจังหวัดขอนแก่น ประกอบอำเภอเมืองขอนแก่น อบต.ดอนหัน,อำเภอบ้านไผ่ อบต.บ้านไผ่,อำเภอแวงน้อย อบต.ทางขวาง อำเภอชนบท อบต.ห้วยแก อำเภอซำสูง อบต.ห้วยเตยและอำเภอภูเวียง อบต.นาหว้า

   ในส่วนของ อบต.ดอนหันนั้น ได้ให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่พบว่า การรวมคะแนนของเขตที่ 4 หน่วยที่ 5 เกิดจากความผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่แจกบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. โดยระหว่างที่แจกบัตรเจ้าหน้าที่ได้สวมถุงมือยางในการนับบัตรเลือกตั้ง จึงมีบัตรลงคะแนนซ้อนติดกัน 2 ใบ ทำให้จำนวนผู้มาแสดงตน 370 คน ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้ใช้ลงคะแนน 371 ใบ เกิดเป็นบัตรเขย่งเกินมา 1 ใบ ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า ผู้สมัคร นายก อบต.ดอนหัน หมายเลข 2 ได้รับคะแนนรวม 221 คะแนน เอาชนะหมายเลข 1 ที่ได้ 137 คะแนน คะแนนห่างกัน 84 คะแนน   ทำให้ผู้ลงสมัคร นายก อบต.ที่เป็นคู่แข่งกันขอให้มีการเลือกตั้งใหม่


     ซึ่งใน การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ครั้งที่ผ่านมามีผู้สมัคร นายก อบต. 3 คน ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผลการเลือกตั้ง หมายเลข 1 นายนิกร  กุสุมาลย์   ได้ 3,187 คะแนน หมายเลข 2 นายธนกร  รังสิมานพ ได้ 3,253 คะแนน และหมายเลข 3 นายบุญช่วย  เนินชัด ได้ 119 คะแนน โดยวันที่ 28 พ.ย. 64  ปรากฏว่าผลคะแนนหมายเลข 2 ชนะหมายเลข 1 อยู่ 66 คะแนน


   ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 มกราคม 2565 ได้มีการปิดรับลงคะแนนพร้อมเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 4 บริเวณเต็นท์หน้าที่ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผลคะแนนออกมา ดังนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 390 คน โดยหมายเลข 1 นายนิกร  กุสุมาลย์   ได้ 143 คะแนน หมายเลข 2 นายธนกร  รังสิมานพ ได้ 237 คะแนน และหมายเลข 3 นายบุญช่วย  เนินชัด ได้  0 คะแนน คะแนนรวมบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร เป็นบัตรดี  380 ใบ บัตรไม่เลือกผู้ใด 2 ใบ บัตรเสีย 8 ใบ รวมคะแนน ผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้ใดและบัตรเสียทั้งหมด 390 คะแนน


  นายธนกร  รังสิมานพ

 ซึ่งผลคะแนนปรากฏว่านายธนกร  รังสิมานพ   ผู้สมัครนายก อบต.ดอนหัน หมายเลข 2  ชนะเลือกตั้งซ่อมนายก อบต.ดอนหัน ใหม่ในครั้งนี้ โดยชนะคู่แข่ง หมายเลข 1 จำนวน 94 คะแนน ซึ่งมากกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งชนะกันที่ 84 คะแนน มากกว่าเดิม 10 คะแนน
   นายธนกร  รังสิมานพ ผู้สมัครนายก อบต.ดอนหัน หมายเลข 2   อ.เมือง จ.ขอนแก่น   เปิดเผยว่าตนเองเคยเข้ารับตำแหน่ง นายก อบต. เมื่อปี พ.ศ. 2548 -2552 จากนั้นได้เว้นวรรคทางการเมืองท้องถิ่น  กระทั่งมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.อีกครั้ง จึงตัดสินใจสมัครลงเลือกตั้งในตำแหน่ง นายก อบต.ดอนหัน อีกครั้ง โดย ร่วมสมัครชิงตำแหน่ง ในครั้งนี้ เนื่องจากมีกระแสตอบรับทั้งในเรื่องตัวบุคคลในการลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนหัน  อีกอย่างตนเป็นคนรุ่นใหม่ มีกระแสตอบรับดีมาก ส่วนนโยบายก็เป็นที่ประชาชนพึงพอใจและได้รับประโยชน์ ท้ายสุดนี้ต้องขอกราบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนลงให้ในการเลือกตั้งในครั้งนี้.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads