วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

ประชุมใหญ่ครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสมา ขอนแก่น (สม.ขก.)

ประชุมใหญ่ครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสมา ขอนแก่น (สม.ขก.)
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ประชุมใหญ่ครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสมา ขอนแก่น (สม.ขก.)


เมื่อวันที่ 17 ม.ค.56 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ต่อกรณีที่ นายวาสนา ไชยศึก ประธานคณะผู้ก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสมา ขอนแก่น (สม.ขก.) ได้มีหนังสือเวียนถึงสมาชิกสมาคม สม.ขก.
ที่ สม.ขก. 20/2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสมา ขอนแก่นอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เลขที่ 432 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ลงวันที่ 4 มกราคม 2565


เรื่อง เชิญประชุมใหญ่ครั้งแรก สมาคม สม.ขก.
เรียน สมาชิกสมาคม สม.ขก. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด2. เอกสารประกอบการประชุมจำนวน1 ชุด ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้
ตามที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลเมืองศิลาได้อนุญาตจดทะเบียนสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์เสมา ขอนแก่น (สม.ขก.) ตามความ ในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคม สม.ขก. ข้อ 32 คณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สม.ขก. ทุกท่านเข้าประชุมใหญ่ครั้งแรก ในวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เพื่อพิจารณาตาม
วาระและเอกสารการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้
อนึ่ง สมาคม ฯ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของคณะกรรมการควมคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายวาสนา ไชยศึก)
ประธานคณะผู้ก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสมา ขอนแก่น (สม.ขก.)


ต่อมานายคมกริช พุดดี อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น (สคค.ขก) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่15 ม.ค.2565 ที่ผ่านมาได้เข้าประชุมใหญ่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น (สคค.ขก) มีสมาชิก 16,007 คน  สมาคมนี้เป็น 1 ใน 4 ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับการล้มเลิกจากกองทุน กสส./ กสช.(ที่ผิดกฎหมาย)  ในวาระการเลือกตั้ง กก.บริหารสมาคม ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ในตำแหน่ง”อุปนายก”

นับเป็นเรื่องหนึ่งในแวดวงของ สก.ออมทรัพย์ครูขอนแก่น สังเกตดูทุกสมาคม ได้มีผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
เป็นอีกความหวังหนึ่งจะนำมาซึ่งความใสสอาด ผลประโยชน์ตกกับสมาชิก ไร้ข้อกังขา และนำพาซึ่งความสบายใจให้สมาชิกทุกคน                           คมกริช  พุดดี
อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น


รายชื่อคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น(สคค.ขก.)2565 มีดังนี้1.นายสวัสดิ์  แก้วชนะ นายกสมาคม2.นายสุพรรณ ประพาศพงษ์ อุปนายกฯ3.นายดาวยศ พลสงคราม อุปนายกฯ4.นายคมกริช พุดดี อุปนายกฯ5.นายอภินันท์ นาเลาห์ กรรมการ6.นายวิเชียร พิมพ์สอน กรรมการ7.นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์กรรมการ8.นางสุวิมล  จำปางาม กรรมการ9.นายสุทธิศักดิ์ อัคนิจ กรรมการ 10.นายคณิต  คำแพง กรรมการ11.นายสุรสิทธิ์ อัศยาพรกรรมการ 12.นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ กรรมการ 13.นายวชรปกรณ์  ทองน้อย กรรมการ เหรัญญิก 14.นายชำนาญ  ศรีวงษ์ กรรมการ นายทะเบียน 15.น.ส.พชรพร คะมานิคม
กรรมการเลขานุการ ผู้ตรวจสอบกิจการ1.นายอาสา คัมภิรา ผู้ตรวจ 2.นายขกิจ สีแสง ผู้ตรวจ 3.นายพัธชนก  แสงกล้า ผู้ตรวจ 4.นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้ตรวจ 5.นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ผู้ตรวจ.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads