วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม”

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม”
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน.จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม”


มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี เฟันหาผู้นำสื่อมวลชนคุณภาพในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สื่อ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่อาคารตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กอ.รมน. โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. (คปป.5 กอ.รมน.) ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลขน”และ “พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลซนทุกภูมิภาค ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคนิคที่ทันสมัย และช่องทางใหม่ๆ ในการนำเสนอ และเฟันหาผู้นำสื่อมวลซนประจำภูมิ ภาค ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในจชต. ต่อไป


    ในการนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยกำหนดจัดอบรมภูมิภาคละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 ท่านโดยภาคกลางจัดในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ และวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงแรมอัลเวเรช จังหวัดบุรีรัมย์ / ภาคเหนือจัดในวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก และวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเซียงใหม่ / ภาคใต้จัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบีพี่ สมิหลา บีข โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา


สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่ม รุ่นละ 100 คน และ 140 คน เพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิทยากรจากพื้นที่ดำเนินการ


   พล.ท ธิติชัย ปรีชา

ทั้งนี้ พล.ท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้เน้นย้ำและถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้าง ความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลซนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริงศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. โทร. 0-2356-0959 เว็บไซด์ : www.isoc5.net.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads