วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปธ.สหกรณ์ฯครูขอนแก่น ร่อน!สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับสุดท้าย ก่อนหมดวาระ ในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ


     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกสารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิก เป็นฉบับสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิก ในวันที่ 21 มกราคม 2565 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานประจำปีเสร็จสิ้นถือว่าหมดวาระตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่ 60 ดำเนินการต่อไป โดยเนื้อหาใจความ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้


“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
   เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
สารส่งข่าวสารข้อมูลถึงสมาชิกฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิก ในวันที่ 21 มกราคม 2565 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564เพื่อรายงานประจำปีเสร็จสิ้นถือว่าหมดวาระตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย คงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่ 60 ดำเนินการต่อไป ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกและสมาชิกทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อให้สหกรณ์ของเราเป็น “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”  ผลงานเชิงประจักษ์ที่คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์ อาทิเช่น1) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากร้อยละ 7.25 คงเหลือ ร้อยละ 6 2)   ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปิดเผยข้อมูลกรณีเงินของสหกรณ์ฯถูกยักยอกไปกว่า 431 ล้านบาทเศษ       จนนำไปสู่กระบวนการศาล ทั้งคดีความแพ่ง คดีอาญา


3) ลดการส่งหุ้นรายเดือนลงตามความสมัครใจคงเหลือส่งหุ้นไม่น้อยกว่า 100 บาท เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
4) แก้ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเสมอภาคให้สมาชิกได้สมัครเป็นคณะกรรมการดำเนินการ เดิมใครเป็นหนี้สถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารออมสินไม่มีสิทธิสมัคร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ5) แก้ปัญหาให้สมาชิกไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน เดิมสมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯต้องไปขอหนังสือรับรองจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ คณะกรรมการได้ดำเนินการยกเลิกกรณีดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกและศักดิ์ศรีแห่งองค์กรวิชาชีพครู6) การกู้เงินสวัสดิการเดิมสมาชิกไม่มีโอกาสได้รับเงินเฉลี่ยคืน คณะกรรมการได้ปรับเงินกู้สวัสดิการไปเป็นเงินกู้สามัญสวัสดิการ ทำให้สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนในการจัดสรรกำไร ปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรก

7) ดำเนินการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนในทันทีเมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกโดยตรง8) ให้สมาชิกที่กู้เงินทุกประเภท สหกรณ์ฯโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงกับสมาชิก เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ฯ9) บุคคลที่มีอายุเกิน 55 ปีมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยกเลิกระเบียบที่ขัดกับข้อบังคับ10) เปิดโอกาสให้พนักงานราชการสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้11) ยกเลิกเงินรับรองหน่วยงาน คนละ 500 บาทเพราะในหน่วยงานไม่ได้เป็นสมาชิกทุกคนซึ่งไม่เป็นธรรมกับสมาชิกสหกรณ์จึงเปลี่ยนไปเป็นเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกโดยโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกคนละ 500 บาท เริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2564 และในปี 2565 ได้เสนอเพิ่มให้คนละ 1,000 บาท12) สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ และได้มีการฝากหักเงิน ณ ที่จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดบุคคลเหล่านี้เมื่อสิ้นปีไม่มีโอกาสได้รับเงินเฉลี่ยคืน จึงมมีมติรับกลับเข้ามาเป็นสมาชิกทำให้บุคคลเหล่านี้มีโอการได้รับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและถ้ามีวินัยทางการเงินที่ดีก็เปิดโอกาสให้ได้รับสิทธิเหมือนสมาชิกปกติเช่นการใช้สิทธิการกู้เงิน เป็นต้น(ดึงเข้ามาอยู่ในระบบสหกรณ์)

13)    ออกระเบียบให้สมาชิกได้รับสวัสดิการสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกเสียชีวิตทายาทได้รับการสงเคราะห์ดังนี้ สงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกทายาทจะได้รับคือ เป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี ได้รับการช่วยเหลือ 10,000 บาท เป็นสมาชิก 5 ปีไม่ถึง 10 ปีได้รับการช่วยเหลือ 15,000 บาทเป็นสมาชิก 10 ปีไม่ถึง 15 ปีได้รับการช่วยเหลือ 20,000 บาทเป็นสมาชิก 15 ปีไม่ถึง 20 ปีได้รับการช่วยเหลือ 25,000 บาทเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไปได้รับการช่วยเหลือ 30,000 บาทและสหกรณ์ฯได้จัดทำประกันชีวิตหมู่ให้สมาชิกสามัญทุกคน จะได้รับค่าสินไหมจำนวน 300,000 บาท/คน ในช่วงรอยต่อที่มีการยกเลิกกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)14)    แก้ไขปัญหากรณีนายทะเบียนสั่งให้ระงับการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)โดยคืนเงินแรกเข้าให้กับสมาชิกทุกคนตามคำสั่งนายทะเบียน 15)    ฯลฯ
จากวิกฤติที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแรง ร่วมใจ ในการสร้างสรรค์สหกรณ์ของพวกเราให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป


     ในวันพรุ่งนี้ 21 มกราคม 2565 เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกในทันทียกเว้นสมาชิกที่มอบอำนาจให้คณะกรรมการ  สหกรณ์เรามีกำไรสุทธิ 1,188,779,081.70 บาท  สมาชิกได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6  และเฉลี่ยคืนร้อยละ 12  มีสมาชิกสงสัยว่าปีที่แล้วได้เฉลี่ยคืนร้อยละ 17 ปีนี้ได้ร้อยละ 12 ลดลงจากเดิมไปเพราะอะไร ต้องเรียนว่าเราได้ใช้เงินสหกรณ์ คืนเงินแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส. 1-6,กสช.1-3)ไปจำนวน 91,676,210.26 บาท ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติจำนวน 175,626,504.43 บาท เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ กองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3)รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จัดทำไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญที่มอบให้กับผู้แทนสมาชิก  ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในปีนี้ ถ้าไม่มีผลกระทบกรณีดังกล่าว สหกรณ์เราจะมีกำไรสุทธิจำนวน 1,280,455,291.96 บาท สมาชิกจะได้ปันผล ร้อยละ 6 เฉลี่ยคืน ประมาณร้อยละ 18

จึงเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับกองทุนสวัสดิการเดิมซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อนายทะเบียนสั่งให้ระงับเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการก็ดำเนินการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่สุดก็ผ่านพ้นไปด้วยดี รายละเอียดข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อไป

นายอนุศาสตร์   สอนศิลพงศ์
    สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิก สมาชิกทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ของเราให้มีความก้าวหน้ามาตามลำดับ การดำเนินงานที่ผ่านมาหากกระผมและคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการได้ล่วงเกินท่านด้วยกาย วาจา  ใจ ก็ขอได้โปรดอโหสิกรรมและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้ดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมั่งมี ศรีสุขตลอดไป ถ้ามีบุญและวาสนาและสมาชิกไว้วางใจ จะกลับมารับใช้บริการสมาชิกในโอกาสต่อไป

                  ขอแสดงความนับถือ

           (นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

                  20 มกราคม   2565

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads