วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“รร.ขอนแก่นวิทยายน” จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เริ่ม 1 ก.พ.นี้

“รร.ขอนแก่นวิทยายน” จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เริ่ม 1 ก.พ.นี้
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“รร.ขอนแก่นวิทยายน” จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เริ่ม 1 ก.พ.นี้


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ต่อกรณีที่นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มีประกาศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ฉบับที่ 7 ซึ่งเนื้อหาใจความของประกาศ มีรายละเอียด ดังนี้
ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7) ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 62 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น
ในการนี้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จึงกำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตการ การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 62) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด ดังนี้


ข้อ 1จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ แบบ Online เรียนที่บ้าน และ Onsite เรียนที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ : กุมภาพันธ์ – : มีนาคม พ.ศ. 2565 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันมาฆบูชา ) ข้อ 2 ให้นักเรียนสลับมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) และส่วนวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนให้นักเรียนเรียนที่ บ้าน (Onเine) ตามต ารางการมาเรียนที่โรงเรียน ร้ายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

นายศักดาเดช ทาซ้าย

  ข้อ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติงานและลงเวลาปฏิบัติงานที่โรงเรียนข้อ 4 การเรียนการสอนของนักเรียน ให้เรียนห้องเรียนประจำ ข้อ 5 การจัดการเรียนการสอนให้จัดตามตารางเรียนของโรงเรียน อนึ่ง หากมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
        จะประกาศให้ทราบต่อไป
                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
               (นายศักดาเดช ทาซ้าย)
ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads