วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

พิธีเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองขอนแก่น ที่ 2

พิธีเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองขอนแก่น ที่ 2
Header Ads
Header Ads
Header Ads

พิธีเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองขอนแก่น ที่ 2


    เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองขอนแก่น ที่ 2             นายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองขอนแก่น ที่ 2 โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมพิธี


     นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ากองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสําคัญในการจัดตั้งก็คือ เพื่อมีกําลังสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกอง อาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ทําให้การ ดําเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาตามลําดับจนถึงปัจจุบัน


     นายประจวบ รักแพทย์

ด้าน นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ (แบบมาตรฐานขนาดใหญ่) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้นเป็นเงิน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)


    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงาน ห้องประชุม ที่พักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ดำเนินงานตามภารกิจพิเศษ รวมถึงภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญต่างๆกองร้อยบังคับการและบริการ มีกำลังพลทั้งสิ้น 28 นายซึ่งมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาสถานที่สำคัญ การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads