วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น

ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ป.ป.ช.ติวเข้ม!ติดดาบเครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จ.ขอนแก่น

เครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม จังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ”การเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่นในการตรวจสอบการทุจริต และพิทักษ์สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน”เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเข้มแข็ง กับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมากมายกว้างขวาง


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน ริมถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ประจำสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ”การเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่นในการตรวจสอบการทุจริตและพิทักษ์สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน”และบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”โดยมีนายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานเครือข่ายฯจ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มี ดร.อวยชัย วะทา ประธานเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน ได้ขึ้นบรรยายเรื่อง รูปแบบวิศวกรรมการตรวจสอบโครงการภาครัฐ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องกรณีตัวอย่าง : การปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่ และคดีตัวอย่าง : การทุจริตภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีเครือข่าย กว่า100 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565

นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ

นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานเครือข่ายฯจ.ขอนแก่น กล่าวว่าโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก โครงการจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่น จึงจัดทำโครงการนำร่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแก่นในการตรวจสอบการทุจริตและพิทักษ์สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน”ดำเนินการระหว่าง เดือน มีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งโครงการนี้มีการคัดเลือกผู้นำเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ผู้นำเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้นำสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และผู้นำกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 คน แกนนำชุมชน ต้นแบบ จำนวน 300 คน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชั้นสูงตามหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ


ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำของผู้นำต้นแบบตลอดจน เพื่อพัฒนาองค์กรและกาสู่ร้าชุมชนต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งเพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะ และการตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่ เพื่อปกป้องและการตรวจสอบการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะของแผ่นดิน ซึ่งหลัง การฝึกอบรมจะมอบการกิจให้ผู้นำต้นแบบทั้ง 300 คน ขยายผลจัดตั้งผู้นำชุมชนต้นแบบให้ได้คนละ 10 คน รวมเป็น 2.000 คน แล้วดำเนินการจัดตั้งและเพิ่มศักยภาพชุมชนต้นแบบต้านการทุจริต จำนวน 200 ชุมชนและทีมปฏิบัติการตราจสอบการทุจริต จำนวน 100 ทีม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และการสื่อสารรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำต้นแบบและชุมซนต้นแบบ ให้เกิดการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบการทุจริตและปกป้องทรัพยากรสาธารณะในพื้นที่ของตนเอง
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการใคร่ขอขอบคุณกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท่านรองเลขาธิการ ประจำสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และสำนักงาน ป.ป.. ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่สนับสนุนให้โอกาสภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ให้เป็นผู้นำต้นแบบและชุมชนต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเข้มแข็งกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมากมายกว้างขวางกลายเป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads