วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“KKBS มข.”ร่วมลงนาม บ. ศาลาแดง จำกัด ติดอาวุธความรู้เสริมสร้างนักบริหารธุรกิจ-นักบัญชียุคดิจิทัล

“KKBS มข.”ร่วมลงนาม บ. ศาลาแดง จำกัด ติดอาวุธความรู้เสริมสร้างนักบริหารธุรกิจ-นักบัญชียุคดิจิทัล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “KKBS มข.”ร่วมลงนาม บ. ศาลาแดง จำกัด ติดอาวุธความรู้เสริมสร้างนักบริหารธุรกิจ-นักบัญชียุคดิจิทัล


การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ศาลาแดง จำกัด ด้านวิชาการให้มากขึ้นในหลายมิติอาทิ การพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงานในปัจจุบัน ด้านการยกระดับองค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (SAP Business One) สามารถนำไปใช้ประกอบการวิจัยและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์(SAP Business One) อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป


   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ ห้องวังเลิศ Smart Classroom ชั้น 1 อาคาร BS01 โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี   อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นายชัยยส ชัยยามานนท์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศาลาแดง จำกัด นายพงษ์ศักดิ์ธนวัฒน์จินดา กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ศาลาแดง จำกัดพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งสองฝ่ายร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว


   รศ.ดร.ไมตรี   อินทร์ประสิทธิ์

รศ.ดร.ไมตรี   อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวรายงาน และนายชัยสรรค์ รังคะภูติ บริษัท ศาลาแดง จำกัด ได้กล่าวสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วนั้น กระผมมีความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและให้บริการเกี่ยวกับระบบ ERP โปรแกรม SAP Business One แบบครบวงจร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ


   รศ.ดร.ไมตรี กล่าวต่อไปว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการศึกษาEducationTransformation และให้
ความสำคัญกับการนำดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้อยู่เป็นประจำ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติร่วมมือทางด้านวิชาการกับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จึงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทางบริษัท ศาลาแดง จำกัด ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม SAP Business One สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษา พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพของบุคคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายอันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับการ
บริหารงานทางด้านวิชาชีพ ในทุกแขนงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ


   รศ.ดร.ไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่าในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะกรรมการดำเนินงาน ผมขอขอบคุณ คุณชัยยส ชัยยามานนท์ Managing Director และทีมผู้บริหาร บริษัท ศาลาแดง จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและให้เกียรติร่วมมือในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ตลอดจนคณาจารย์และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี


  รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงานความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด ว่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง Digitalization และมุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Education Transformationและ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล จึงได้ค้นหากัลยาณมิตรที่จะร่วมผลักดันเพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำเร็จได้ และพบว่าบริษัท ศาลาแดง จำกัด มีความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญในงาน บริการด้านไอที เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบ ERP โปรแกรม SAP Business
One แบบครบวงจรโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรม ERP-SAP Business One กว่า 14 ปี ซึ่งผ่านงานวางระบบ ที่หลากหลายประเภทธุรกิจโดยวัตถุประสงค์เน้นให้บริการเสมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้คำแนะนำด้านกระบวนการทางธุรกิจและให้บริการอย่างครอบคลุมตอบสนองความต้องการของลูกค้า


   รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น บริษัท ศาลาแดง จำกัด ได้จัดตั้งเป็นศูนย์จัดการฝึกอบรม ให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆหลากหลายธุรกิจ สมาคม สถาบัน คณาจารย์ นักศึกษา ภายในสถาบันการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับโปรแกรมระบบ ERP โปรแกรม SAP Business One จากการร่วมพูดคุยหารือระหว่างผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้บริหารของบริษัท ศาลาแดง จำกัด พบว่ามีแนวคิดที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี การทำความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ปฏิบัติงาน


    รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่า อีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานจริง ทางด้านวิชาชีพในลักษณะของการฝังตัวในสถานประกอบการและการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน สัมมนาอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อบรม อีกด้วย จึงได้ข้อสรุปที่น่ายินดียิ่งและนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในวันนี้และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ทางบริษัท ศาลาแดง จำกัด จะแนะนำโปรแกรม SAP Business One ให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง และนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งสององค์กรก็จะมีแผนดำเนินงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย.

คุณชัยยส ชัยยามานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

  

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads