วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ยกระดับการศึกษา ที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ยกระดับการศึกษา ที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ยกระดับการศึกษา ที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อผนึกกำลังยกระดับการศึกษาที่ตอบโจทย์ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกของขอนแก่นและภาคอีสาน สำหรับรองรับการผลิตกำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR)


  เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องประชุมไพศาล ลีห์ละเมียร อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)เป็นประธานในการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Khon Kaen Geoparkสู่ UNESCO และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดย อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก กล่าวความเป็นมาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัยการขับเคลื่อน Khon Kaen Geopark สู่ UNESCO และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความร่วมมือและแผนการดำเนินงานร่วมกันด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Khon Kaen
Geopark สู่ UNESCO และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย การขับเคลื่อน Geopark  สู่ UNESCO และการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก DBA(ผู้นำทางธุรกิจ) และ หลักสูตร MPPM (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ร่วมกัน


 อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี

อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่าคณะบริหารธุรกิจฯ ดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษารับใช้สังคมไปแล้วกว่า 20,000 คน ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ปัจจุบันมีนักศึกษา จำนวน 2,338 คน คณาจารย์ 62 คน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล ที่มีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน (Reskill / Upskill) สำหรับพัฒนานักธุรกิจและผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะการประกอบธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นกำลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสาน

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์


   ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่าจากการที่สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมงานกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ในวันนี้ ในสิ่งที่ร่วมมือกันชัดเจนว่า จะได้ใช้องค์ความรู้ในภาคของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในการที่จะทำงานร่วมกันกับสภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆที่จะพัฒนา ในการเป็น Khon Kaen Geopark สู่ UNESCO หรืองานด้านส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆซึ่งจะทำให้ภาคอีสาน มีความเข้มแข็งด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ส่วนหลักสูตรที่จะพัฒนาคือ หลักสูตรในเรื่องการพัฒนาของผู้ประกอบการ หลักสูตรในเรื่องการบริหาร ธุรกิจ ของผู้ประกอบการ และหลักสูตรส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เชื่อว่าในจังหวัดขอนแก่นมี ผู้ที่มีความรู้ความพร้อม แต่ยังขาดความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจ มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ด้วย

ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์


   ด้าน ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการนักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับนโยบายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ ONE FTI “หนึ่งจังหวัดหนึ่งอุตสาหกรรม” ทั้งนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมมีความมั่นใจในศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจฯ ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานใหม่ (ISAN NEW ECONOMIC CORRIDOR) เพื่อพลิกโฉมนักธุรกิจระดับสูงสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนักปฏิบัติ เกิดการนำธุรกิจจากระดับประเทศไปสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งสามารถผลักดันการพัฒนาขอนแก่นให้สู่ระดับสากล
ทั้งสองหน่วยงานเห็นพร้อมให้ประสานความร่วมมือเดินหน้าเพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สำหรับ นักธุรกิจและสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการถภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางธุรกิจ (DBA) และผสานความร่วมมือสนับสนุน Khon Kaen GEOPARK ไปสู่ UNESCO

 

  

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads