วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

 “ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” เปิดศูนย์ AI แห่งแรกของอาชีวไทย

 “ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” เปิดศูนย์ AI แห่งแรกของอาชีวไทย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” เปิดศูนย์ AI แห่งแรกของอาชีวไทย


ศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI CiRA Center) ถือเป็นก้าวสำคัญ ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนากำลังคน ทั้งผู้เรียน และครูผู้สอน ให้ความรู้ ทักษะ ด้านปัญญาประดิษฐ์ ขยายผลสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ บริการชุมชน และความต้องการของสถานประกอบการ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต


   เมื่อเวลา 15:45 น.วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ที่ ศูนย์ AI วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-CiRA Center) ซึ่งเกิดจากการที่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น , บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมพลังประสานความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI CiRA Center) ในครั้งนี้ โดยมีนางกัลยาณี  คงสมจิตร  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด,รศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัขอนแก่น ,ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น,ดร.กรรณิกา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น,ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ หัวหน้าศูนย์ไอซีที วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี


 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพณิช

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงต้องเตรียมพลเมืองและกำลังคนของประเทศ ให้มีความรู้เท่าทัน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา ให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป Aiหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทั้งการดำรงชีวิต ธุรกิจ และอุตสาหกรรม การพัฒนาคนให้เท่าทัน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง


  ดร.คุณหญิงกัลยา  กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI CiRA Center) ถือเป็นก้าวสำคัญ ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนากำลังคน ทั้งผู้เรียน และครูผู้สอน ให้ความรู้ ทักษะ ด้านปัญญาประดิษฐ์ ขยายผลสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ บริการชุมชน และความต้องการของสถานประกอบการ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 


   “ต้องขอชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและขอขอบคุณ บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่นแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ชิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสานความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI -CiRA Center) ในครั้งนี้”ดร.คุณหญิงกัลยา  กล่าวทิ้งท้าย


   ดร.กรรณิกา  ยอดสง่า

ด้าน ดร.กรรณิกา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวเสริมว่าการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานั้น มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม และการบริการสนองนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ในการขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และ AI หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านอุตสาหกรรม และธุรกิจ


    ดร.กรรณิกา กล่าวเพิ่มเติมว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่นบริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท ชิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด,คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์AI-CIRA Center ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม และพัฒนานวัตกรรม บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโสยีปัญญาประดิษฐ์ ตอบโจทย์ความต้องการด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต


  นางกัลยาณี  คงสมจิตร

ส่วน นางกัลยาณี  คงสมจิตร  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าศูนย์ CiRA Center แห่งนี้เกิดขึ้น จากการร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กับ บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ของศูนย์ เรียนรู้แห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาเรียนรู้กำลังพล และพัฒนางานวิจัยต่างๆ และนำนวัตกรรมปัญญาด้านประดิษฐ์ มาเพื่อตอบโจทย์ และนำสิ่ง AI ที่ประดิษฐ์ ต่างๆให้เกิดขึ้น ให้กับภาคอีสาน บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ CiRA AI ประดิษฐ์ โดยสัญชาติไทยและ พัฒนาโดยคนไทย วันนี้สามารถที่จะนำมา และทำให้เกิดประโยชน์ ภาคการศึกษา.


  

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads