วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

แต่งตั้งแล้วคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน จ.ขอนแก่น

แต่งตั้งแล้วคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

แต่งตั้งแล้วคณะกรรมการอัยการภาคประชาชน จ.ขอนแก่น

สำนักงานอัยการภาค 4 มอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการภาคประชาชนชุดแรก และมอบบัตรประจำตัวแก่คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนชุดที่สอง ตลอดจนพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น

วันนี้ 29 กันยายน 2565 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการภาค 4 นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานในพิธีการมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการภาคประชาชนชุดแรก และมอบบัตรประจำตัวแก่คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนชุดที่สอง ตลอดจนพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 ทุน โดยมีนายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนบ้านม่วง พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ รัตนะพิสิฐ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุดรธานีนายบุษย์ สิทธพันธ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4 รองอธิบดีฯอัยการพิเศษฝ่ายฯอัยการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน


นายศรีวงษ์ หลักคำ อัยการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “องค์กรอัยการมีความเป็นเลิศในการยุติธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน”โดยกำหนดให้การ “พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560-2564 สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานใต้บังคับบัญชาสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น


นายศรีวงษ์ กล่าวด้วยว่าดังนั้น สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ขึ้น มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 ท่าน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ อีกจำนวน 11 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานอัยการต่าง ๆ มากมาย ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอรรถคดี ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการในการทำงานที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของภาคประชาชนได้สอดคล้องต่อเนื่อง สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นชุดที่ 2เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป


ด้านนายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการภาคประชาชนชุดแรก และมอบบัตรประจำตัวแก่คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนชุดที่สอง
ตลอดจนพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 ทุน โดยมีนายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนบ้านม่วงพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบ ในการนี้สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการพัฒนา สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบ


นายปริญเดช กล่าวอีกที่สำคัญมีข่าวดีที่จะแจ้งให้ทราบ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีเนื้อหาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นับได้ว่าเป็น เรื่องที่น่ายินดีที่มี สตรีคนแรก ของสำนักงานอัยการ ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดนี้

นายปริญเดช กล่าวด้วยว่าสำหรับการมอบบัตรประจำตัวแก่คณะกรรมการอัยการภาคประชาชนชุดที่สอง ตามคำสั่งสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ที่ 94/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โดยให้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี นับแต่ได้รับแต่งตั้ง และคณะกรรมการได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายปริญเดช กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนภาระหน้าที่ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดในสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น มี่ผ่านมาทางสำนักงานอัยการภาค4 เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันเสาร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เนื่องจากในวันและเวลาทำการปัจจุบัน มีผู้มาติดต่อราชการและขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังคงมีกลุ่มประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ที่ไม่สามารถมาขอใช้บริการด้านกฎหมายได้ในวันธรรมดา.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads